Mesleki Profil

Tıpta Uzmanlık, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, 1988-1992
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, , 1979-1985

Tıpta Uzmanlık, “Benign Prostat Hipertrofisinde Medikal ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Ürodinamik Testlerle Değerlendirilmesi”, Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürolpji Mart, 1992.

Certificate of da Vinci System Training As a Console Surgeon, Acıbadem University CASE, 2018
Eğiticilerin Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2015
Eğiticilerin Eğitimi, Haydarpaşa Numunu Hastanesi, 2010
Pediatric Urology , Baylor Collage of Medicine, 1990

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Kurulu, , 13.12.2017 – Devam Ediyor
 2. Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 07.08.2016 – Devam Ediyor
 3. Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 08.02.2016 – Devam Ediyor
 4. Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, , 11.01.2015 – Devam Ediyor
 5. BAP Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 09.01.2015 – Devam Ediyor
 6. Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, , 24.12.2012 – Devam Ediyor
 7. Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 17.12.2012 – 02.05.2017
 8. Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 15.05.2012 – 11.05.2015
 9. Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Üroloji, , 14.02.2012 – Devam Ediyor
 10. Başhekim, Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , 08.02.2010 – 13.02.2012
 11. Klinik Şefi, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, , 15.11.2005 – 13.02.2012
 12. Şef yardımcısı, Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, , 02.01.1999 – 14.11.2005
 • Kidney Cancers, Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Minimal invasive procedures and Urology, Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Noninvasive and invasive bladder cancer, Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kidney Cancers, Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Benign Prostate Hyperplasia, Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Urinary Symptoms and Physical Exam Methods, Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Çocuk Ürolojisi, Lisans, 2015-2016
 • Üriner Sistem Taş Hastalığı, Lisans, 2015-2016
 • Tıpta Uzmanlık, Ö.Efiloğlu, “Primer Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar TGF-Beta1,NMP-9, TIMP-2, NGFdüzeyleri ve Serum Nötrofil Lenfosit oranı’nın nüks ve progresyon öngörmedeki rolü”, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
 • Tıpta Uzmanlık, Ö.Arıkan, “Kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar HER2/neu protein düzeyinin önemi”, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
 • Tıpta Uzmanlık, M.Kılıç, “Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektominin klinik, histopatolojik ve böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması”, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
 • Tıpta Uzmanlık, A.Aydın, “Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Prostat Biyopsilerinde Hiperekoik Nodüllerin Prostat Kanserindeki Tanı Değeri”, Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Mart, 2012.
 • Tıpta Uzmanlık, H.Canat, “Koroner Arter Hastalığının şiddeti ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki ilişki. “, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2011.
 • Tıpta Uzmanlık, E.İlhan, “Yüzeyel Mesane Kanserlerinde Hyaluronidaz-1(HYAL-1) Ekspresyonunun Rekürrens ve Progresyon Üzerine Etkisi. “, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2011.
 • Tıpta Uzmanlık, H.Güngör, “Mesane tümörlerinde Re-TUR un prognoz ve survi üzerine etkisi”, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Ocak, 2010.
 • Tıpta Uzmanlık, B.Güner, “Radikal Prostatektomi spesmenlerinde Hyaluronidase-1 ekspresyonunun biyokimyasal relaps üzerine etkisi.”, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2010.
 • Tıpta Uzmanlık, S.Demir, “Hipospadias Etyolojisinde Activating Transcription Factor-3 (ATF-3) Genin Rolü.”, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2009.
 • Tıpta Uzmanlık, S.Ordu, “Metabolik Sendromlu Hastalarda Seksüel Disfonksiyon Prevalansı.”, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2008.
 • Tıpta Uzmanlık, H.Polat, “Üriner sistem Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteininin(Fetuin-A) yeri”, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2008.
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Yardımcı Doçent atanma Jürisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi , Ocak, 2018
Doçentlik, Doçentlik Dosyası Değerlendirme Jüri, Dışardan, Haziran, 2018
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Prof. Kadrosuna Atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Temmuz, 2018
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haziran, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Prof atama jürisi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekim, 2017
Doçentlik, Dosya değerlendirme aşaması, Başkent Üniversitesi, Konya, Mayıs, 2017
Doçentlik, Dosya değerlendirme aşaması, Muğla Üniversitesi), Mayıs, 2017
Doçentlik, Dosya değerlendirme aşaması, Acıbadem Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Profesör kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Yard. Doç kadrosuna atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Beykoz Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Kars Kafkas Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Prof atama jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ekim, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Dr. Zeynel Canoğulları, Kemerburgaz Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2017
Atama, Doç.Dr.Gökhan Atış, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2017
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Atama, Prof atama jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınav, Muğla Üniveristesi, Başkent Üniversitesi, Ekim, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Atama, Katip Çelebi Üniversitesi Doçentlik atama jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Haziran, 2016
Atama, Yard. Doç. Kadrosuna atanma, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2016
Atama, Profesör Kadrosuna atama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haziran, 2016
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, Yeditepe Üniversitesi, Ocak, 2016
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Ekim, 2016
Atama, Profesör kadrosuna atama, Yeditepe Üniversitesi, Ocak, 2016
Atama, Prof kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kasım, 2016
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Temmuz, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2015
Atama, Prof Kadrosuna Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
Atama, Doçentlik kadrosuna atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
A. Personel, Başasistanlık Sınavı, Sağlık Bakanlığı, Eylül, 2015
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınav Jüriliği, ÜAK, Nisan, 2015
Atama, Prof Kadrosuna Atama, Konya Selçuklu Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Eylül, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,, Ocak, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Nisan, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Nisan, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınav Jüriliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2014
Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna atanma, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2014
Doçentlik, Doçentlik Adayı , Dosya değerlendirme aşaması, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Dosya Değerlendirme Jüriliği, ÜAK, Kasım, 2014
Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Ekim, 2014
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA), Ocak, 2014
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ocak, 2014
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA), Ocak, 2014
Atama, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük Ataması İçin Jüri Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Gazi Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Gazi Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesör atama Jüri üyeliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temmuz, 2013
Atama, Profesörlük kadrosuiçin Jüri üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2013
Atama, Profesör atama Jüri üyeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık sınavı jüri üyeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim görevlisi atama , Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekim, 2013
Atama, Eğitim görevlisi atama Jüri üyeliği, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Haziran, 2013
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Karabük Üniversitesi , Mart, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Medipol Üniversitesi, Temmuz, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Medipol Üniversitesi, Temmuz, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Karaelmas Üniversitesi, Mayıs, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012, Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012, Nisan, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kasım, 2011
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ekim, 2011
A. Personel, Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Muavinliği Sınavı Jürisi, Sağlık Bakanlığı, Haziran, 2010
Atama, Sağlık Bakanlığı Klinik Şefliği Atama Jürisi, Sağlık Bakanlığı, Ağustos, 2008

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Turan T., Erol B., Ulus İ., Güven E., Çaşkurlu T., “Reconstruction of an Incompletely Amputated Penis with The Radical Penile Crural Dissection and Radial Forearm Free Flap”, UROLOGIA JOURNAL, vol.15, no.2, pp.55-57, 2018
 2. Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Şendoğan F., Çulpan M. , Günaydın B., et al.,”Can intervals in extracorporeal shock wave lithotripsy sessions affect success in the treatment of upper ureteral stones?”, WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI MALOINWAZYJNE, vol.1, pp.1-5, 2018 (Link)
 3. Keskin S.K., Danacıoğlu Y.O., Turan T., Atiş R.G., Çanakçı C., Çaşkurlu T., et al.,”Reasons for early readmission after percutaneous nephrolithotomy and retrogxrade intrarenal surgery”, WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI MALOINWAZYJNE, vol.1, pp.1-7, 2018 (Link)
 4. Arpalı E., Günaydın B., Turan T., Çaşkurlu T., Yildirim A., Koçak B., “Kidneys with small renal masses: Can they be utilized for kidney transplantation in the era of partial nephrectomy?”, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.44, pp.1-6, 2018
 5. Kir G., Girgin R.B., Söylemez T., Melemez M.K., Topal C.S., Turan T., et al.,”Assessment of transurethral resection of the bladder specimens with pT1 T high-grade urothelial carcinoma for the predictor features of muscularis propria invasion on radical cystectomy specimens”, ANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY, vol.37, pp.25-29, 2018 (Link)
 6. Atiş R.G., Pelit E.S., Çulpan M. , Çulpan M. , Günaydın B., Turan T., et al.,”The Fate of Residual Fragments After Retrograde Intrarenal Surgery in Long-Term Follow-up”, UROLOGY JOURNAL, vol.15, pp.1-5, 2018 (Link)
 7. Gülpınar M.T., Keskin S.K., Yildirim A., Çaşkurlu T., “Complete Upper Urinary Tract Obstruction Caused by Penetrating Pellet Injury of the Ureter”, NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, vol.20, pp.642-644, 2017 (Link)
 8. Arıkan Ö., Yildirim A., Atiş R.G., Tanıdır B., Gürbüz C., Erol B., et al.,”Prevalence of antibiotic resistance in fecal flora before transrectal ultrasound-guided prostate biopsy and the clinical impact of targeted antibiotic prophylaxis”, ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA, vol.70, pp.852-858, 2017 (Link)
 9. Turan T., Efiloğlu Ö., Günaydın B. , Özkanli S.Ş., Atiş R.G., Çaşkurlu T., et al., “Comparative differences between T1a/b and T1e/m as substages in T1 urothelial carcinoma of the bladder”, INTERNATIONAL BRAZ J UROL, vol.43, pp.10-16, 2017
 10. Erol B., Sarı U., Amasyalı A., Özkanli S.Ş., Söğüt S. , Hancı V., et al.,”Comparison of combined antioxidants and thymoquinone in the prevention of testis ischemia – reperfusion injury”, ANDROLOGY, vol.5, pp.119-124, 2017 (Link)
 11. Sılay M., Turan T., Kayalı Y., Başıbüyük İ., Günaydın B., Çaşkurlu T., et al.,”Comparison of intravesical (Cohen) and extravesical (Lich-Gregoir) ureteroneocystostomy in the treatment of unilateral primary vesicoureteric reflux in children.”, JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, vol.-, 2017
 12. Atış R.G., Çulpan M., Pelit E.S., Çanakçı C., Ulus İ. , Günaydın B., et al.,”Comparison of Percutaneous Nephrolithotomy and Retrograde Intrarenal Surgery in Treating 20-40 mm Renal Stones”, UROLOGY JOURNAL, vol.16, no.2, pp.2995-2999, 2017 (Link)
 13. Silay M.S., Turan T., Kayalı Y., Başıbüyük İ., Günaydın B., Çaşkurlu T., et al., “Comparison of intravesical (Cohen) and extravesical (Lich-Gregoir) ureteroneocystostomy in the treatment of unilateral primary vesicoureteric reflux in children”, JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, vol.xx, pp.xx-xx, 2017
 14. Silay M.S., Danacıoglu O., Çaşkurlu T., “Re: “Laparoscopic transposition of lower-pole crossing vessels: Long-term follow-up of 33 patients at puberty”.”, JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, vol.1, no.1, pp.xx-xx, 2016
 15. Pelit E., Atış G., Kati B., Akin Y., Çiftçi H., Çulpan M., et al.,”Comparison of Mini-Percutaneous Nephrolithotomy and Retrograde Intrarenal Surgery in Pre-School Age Children.”, UROLOGY, vol.-, 2016
 16. Canat L., Erbin A., Canat M., Dinek M., Çaşkurlu T., “Assessment of hormonal activity in patients with premature ejaculation.”, INTERNATIONAL BRAZ J UROL, vol.1, no.1, pp.xx-xx, 2016
 17. Sılay M., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., “Re: “Laparoscopic transposition of lower-pole crossing vessels: Long-term follow-up of 33 patients at puberty”.”, JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, 2016
 18. Çaşkurlu T., Kanter M., Erboga M., Erboga Z., Ozgul M., Atıs G., “Protective Effect of Nigella Sativa on Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rat”, IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES, vol.10, pp.135-143, 2016
 19. Senol S., Yıldırım A., Ceyran B., Uruc F., Zemheri E., Özkanli S.Ş., et al., “Prognostic significance of survivin, β-catenin and p53 expression in urothelial carcinoma”, BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, vol.15, pp.7-14, 2015
 20. Gurbuz C., Guner B., Canat M., Canat L., Çaşkurlu T., “Association Between Renal Function, Erectile Function And Coranary Artery Disease Detection With Coronary Angiography.”, KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY, vol.56, pp.76-81, 2015
 21. Ozen M., Karatas O.F., Gulluoglu S., Bayrak O.F., Sevli S., Guzel E., et al., “Overexpression of miR-145-5p Inhibits Proliferation of Prostate Cancer Cells and Reduces SOX2 Expression”, CANCER INVESTIGATION, vol.33, pp.251-258, 2015
 22. Canat L., Guner B., Gürbüz C., Atis G., Çaşkurlu T., “Effects Of Three-Times-Per-Week Versus On-Demand Tadalafil Treatment On Erectile Function And Continence Recovery Following Bilateral Nerve Sparing Radical Prostatectomy: Results Of A Prospective, Randomized, And Single-Center Study”, KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.31, pp.90-95, 2015
 23. Erol B., Tuncel A., Tok A., Hanci V., Sari U., Sendogan F., et al.,”Low magnesium levels as an important new prognostic parameter can be overlooked in patients with Fournier Gangrene: A multicentric Study”, INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.6, pp.1131-1139, 2015
 24. Arikan Ö., Yildirim A., İşbilen B., Çanakçi C., Atiş G., Gürbüz C., et al.,”Clinical significance of serum and urinary HER2/neu protein levels in primary non-muscle invasive bladder cancer.”, INTERNATIONAL BRAZ J UROL, no.6, pp.1080-1087, 2015
 25. Karakas O., Guzel E., Suer I., Ekici I., Çaşkurlu T., Creighton C., Ittmann M., Ozen M., “Mir-1 And Mir-133b Are Differentially Expressed In Patients With Recurrent Prostate Cancer”, PLOS ONE, vol.26, no.6, pp.98675-98677, 2014
 26. Gulpinar M., Yıldırım A., Gucluer B., Atış R., Çanakcı C., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Primary Leiomyosarcoma Of Adrenal Gland: A Case Report With Immunohistochemical Study And Literature Review.”, Case Rep Urol, vol.2014, pp.xx-xx, 2014
 27. Bozkurt O., Tepeler A., Sninsky B., Ozyuvali E., Ziypak T., Daggulli M., et al., “Flexible Ureterorenoscopy For The Treatment Of Kidney Stone Within Pelvic Ectopic Kidney “, UROLOGY, vol.84, pp.1285-1289, 2014
 28. Oğuz U., Balcı M., Atış G., Bozkurt O., Tuncel A., Halis F., Aslan Y., Yıldırım I., Şenocak C., Yordam M., Atan A., Çaşkurlu T., Ünsal A., “Retrograde Intrarenal Surgery In Patients With Isolated Anomaly Of Kidney Rotation”, Urolithiasis, vol.42, pp.141-147, 2014
 29. Özkanlı S., Zemheri I., Yıldırım A., Gur H., Balbay M., Senol S., Ozkanlı A., Alkan E., Zenginkinet T., Aydın A., Çaşkurlu T., “Gleason Score At Margin Can Predict Biochemical Recurrence After Radical Prostatectomy In Addition To Preoperative Psa And Surgical Margin Status”, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.44, pp.397-403, 2014
 30. Gurbuz C., Atış G., Arıkan Ö., Efiloğlu Ö., Yıldırım A., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., “The Cost Analysis Of Flexible Ureteroscopic Lithotripsy In 302 Cases”, Urolithiasis, vol.42, pp.155-158, 2014
 31. Erkurt B., Çaşkurlu T., Atış G., Gürbüz C., Arıkan Ö., Pelit E., Altay B., Erdoğan F., Yıldırım A., “Treatment Of Renal Stones With Flexible Ureteroscopy In Preschool Age Children”, Urolithiasis, vol.42, pp.241-245, 2014
 32. Saglam R., Muslumanoglu A., Tokatlı Z., Çaşkurlu T., Sarıca K., Tasci A., Erkurt B., Preminger G., Traxer O., Rassweiler J., “A New Robot For Flexible Ureteroscopy: Development And Early Clinical Results(Ideal Stage1-2b)”, EUROPEAN UROLOGY, vol.66, pp.1092-1100, 2014
 33. Hatipoğlu N., Tepeler A., Atış G., Sancaktutar A., Sılay S., Daggulli M., İstanbulluoğlu M., Gürbüz C., Armagan A., Çaşkurlu T., “Initial Experience Of Micro-Percutaneous Nephrolithotomy In The Treatment Of Renal Calculi In 140 Renal Units.”, Urolithiasis, vol.42, pp.159-64, 2014
 34. Atış A., Gurbuz C., Arıkan Ö., Kılıç M., Pelit S., Çanakcı C., Güngör H., Çaşkurlu T., “Retrograde Intrarenal Surgery For The Treatment Of Renal Stones In Patients With A Solitary Kidney”, Urology, vol.8, pp.290-294, 2013
 35. Çaşkurlu T., Atış G., Arıkan Ö., Pelit S., Kılıç M., Gürbüz C., “The Impact Of Body Mass Index On The Outcomes Of Retrograde Intrarenal Stone Surgery”, Urology, vol.81, pp.517-521, 2013
 36. Guner B., Arıkan Ö., Atış G., Canat L., Çaşkurlu T., “Intravesical Migration An Intrauterine Device”, Urology Journal, vol.10, pp.818-20, 2013
 37. Güner B., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “A Novel Tecnique For Treatment Of Distal Ureteral Calculi: Early Results”, Urology Journal, vol.10, pp.807-10, 2013
 38. Atış G., Resorlu B., Gürbüz C., Arıkan Ö., Özyuvalı E., Ünsal A., Çaşkurlu T., “Retrograde Intrarenal Surgery In Patients With Horseshoe Kidney”, Urolithiasis, vol.41, pp.79-83, 2013
 39. Gürbüz C., Güner B., Atış G., Canat L., Çaşkurlu T., “Are Prophylactic Antibiotics Necessary For Urodynamic Study?”, Kaohsiung J Med Sci., vol.29, pp.325-9, 2013
 40. Atış A., Koyuncu H., Gurbuz C., Yencilek F., Arısan Ö., Çaşkurlu T., “Bilateral Single Session Retrograde Intrarenal Surgery For Treatment Of Bilateral Renal Stones.”, Int Braz Urol, vol.3, pp.387-92, 2013
 41. Oguz U., Balcı M., Atış G., Bozkurt O., Tuncel A., Halis F., Aslan Y., Yıldırım I., Senocak C., Yordam M., Atan A., Çaşkurlu T., Atan A., “Retrograde Intrarenal Surgery In Patients With Isolated Anomaly Of Kidney Rotation.”, Urolithiasis, vol.20, pp.320-24, 2013
 42. Canat L., Çiçek G., Atış G., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Is There A Relationship Between Severity Of Coronary Artery Disease And Severity Of Erectile Dysfunction?”, INTERNATIONAL BRAZ J UROL, vol.39, pp.465-473, 2013
 43. Özkan Ş., Yıldırım A., Zemheri E., Gucer F., Aydın A., Çaşkurlu T., “Primary Synovial Sarcoma of the Kidney”, UROLOGIA INTERNATIONALIS, vol.91, pp.369-372, 2013
 44. Sılay M., Tepeler A., Atış G., Sancaktutar A., Pişkin M., Gürbüz C., Penbegül N., Öztürk A., Çaşkurlu T., “Initial Report Of Microperc In The Treatment Of Pediatric Nephrolithiasis”, JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, vol.48, pp.1578-83, 2013
 45. Atış G., Arıkan Ö., Gurbuz C., Yıldırım A., Erol B., Pelit E., Ulus İ., Çaşkurlu T., “Comparison Of Different Ureteroscope Sizes In Treating Ureteral Calculi In Adult Patients”, UROLOGY, vol.82, pp.1231-1235, 2013
 46. Ekinci O., Terzioğlu Bebitoğlu B., Tekeli Ö., Yllmaz Akyüz E., Çaşkurlu T., “The efficacy of nutritional and inflammatory markers in length of hospital stay and mortality prediction in severely malnourished patients”, NOBEL MEDICUS, vol.9, pp.79-85, 2013
 47. Resorlu B., Unsal A., Tepeler A., Atış R., Tokatlı Z., Armagan A., Gurbuz C., Çaşkurlu T., “Comparison Of Retrograde Intrarenal Surgery And Mini-Percutaneous Nephrolithotomy In Children With Moderate-Size Kidney Stones: Results Of Multi-Institutional Analysis.”, Urology, vol.80, pp.519-523, 2012
 48. Atış R., Gürbüz C., Arıkan Ö., Canat L., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Ureteroscopic Management With Laser Lithotripsy Of Renal Pelvic Stones.”, J of Endourol, vol.26, pp.983-987, 2012
 49. Güner B., Özkanlı S., Çaşkurlu T., Yıldırım A., Gürbüz C., Zemheri E., “Hyaluronidase-1 Expression Is Not Predictor Of Biochemical Recurrence In Radical Prostatectomy Specimens”, Turk J Med Sci, vol.42, pp.1020-1027, 2012
 50. Gürbüz C., Canat L., Atış G., Güner B., Çaşkurlu T., “The Role Of Serum Testosterone To Prostate Specific Antigen Ratio As A Predictor Of Prostate Cancer Risk”, Kaohsiung J Med Sci, vol.28, pp.649-53, 2012
 51. Gurbuz C., Canat L., Atış R., Çaşkurlu T., “Reducing Infectious Complications After Transrectal Prostate Needle Biopsy Using A Disposable Needle Guide: Is It Possible?”, Int Braz J Urol, vol.37, pp.79-84, 2011
 52. Atış R., Gürbüz C., Kiremit M., Güner B., Zemheri E., Çaşkurlu T., “Pseudosarcomatous Fibromyxoid Tumor Of The Prostate.”, ScientificWorldJournal, vol.5, pp.1027-30, 2011
 53. Atış R., Dalkılıç A., Altuntaş Y., Atış A., Gürbüz C., Ofluoğlu Y., Çil E., Çaşkurlu T., “Hyperthyroidism: A Risk Factor For Female Sexual Dysfunction.”, J Sex Med, vol.8, pp.2327-33, 2011 (Abstract)
 54. Gürbüz C., Polat H., Canat L., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Efficacy Of Three Different Alpha 1-Adrenergic Blockers And Hyoscine N-Butylbromide For Distal Ureteral Stones.”, Int Braz J Urol, vol.37, pp.195-200, 2011
 55. Gurbuz C., Canat L., Güner B., Atış R., Güngör H., Çaşkurlu T., “Visual Pain Score During Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy Using No Anaesthesia Or Three Different Types Of Local Anaesthetic Application.”, Scand J Urol Nephrol, vol.44, pp.212-6, 2010
 56. Atış R., Dalkılıç A., Altuntaş Y., Atış A., Çaşkurlu T., “Sexual Dysfunction In Women With Clinical Hypothyroidism And Subclinical Hypothyroidism.”, J Sex Med, vol.7, pp.2583-90, 2010
 57. Atış R., Memiş Ö., Güngör H., Arıkan Ö., Sağlıcan Y., Çaşkurlu T., “Testicular Polyarteritis Nodosa Mimicking Testicular Neoplasm.”, ScientificWorldJournal, vol.1, pp.1915-18, 2010
 58. Atış R., Arısan S., Çaşkurlu T., Özağarı A., Dalkılıç A., Ergenekon E., “Tissue Reaction Of The Rat Urinary Bladder To Synthetic Mesh Materials.”, ScientificWorldJournal, vol.2, pp.1046-51, 2009
 59. Tuğcu V., Özbek E., Aas B., Arısan S., Çaşkurlu T., Taşçı A., “Manganese Superoxide Dismutase (Mn-Sod) Gene Polymorphisms In Urolithiasis.”, Urol Res, vol.35, pp.219-24, 2007
 60. Arısan E., Arısan S., Kiremit M., Tiğli H., Çaşkurlu T., Palavan-Ünsal N., Ergenekon E., “Manganese Superoxide Dismutase Polymorphism In Chronic Pelvic Pain Syndrome Patients.”, ProstateCancerProstaticDisease, vol.9, pp.426-31, 2006
 61. Arısan S., Dalkılıç A., Çaşkurlu T., Sönmez N., Güney S., Ergenekon E., “Laparoscopic Unroofing And Aspiration-Sclerotherapy In The Management Of Symptomatic Simple Renal Cysts.”, ScientificWorldJournal, vol.19, pp.2296-2301, 2006
 62. Arısan S., Çaşkurlu T., Güney S., Sönmez N., Keleş B., Büyüktuncer E., Ergenekon E., “The Prognostic Importance E-Cadherine And P-53 Gene Expression In Transitional Bladder Cancer Patients.”, Int UrolNephrol, vol.37, pp.485-92, 2005
 63. Arısan S., Büyüktuncer E., Palavan-Ünsal N., Çaşkurlu T., Çakır Ö., Ergenekon E., “Increased Expression Of Ezh2, A Polycomb Group Protein, In Bladder Carcinoma.”, Urol Int, vol.75, pp.252-7, 2005
 64. Karaman M., Güney S., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Urodynamic Findings In Children With Cerebral Palsy.”, Int J Urol, vol.12, pp.717-20, 2005
 65. Karaman M., Kaya C., Çaşkurlu T., Güney S., Ergenekon E., “Measurement Of Pediatric Testicular Volume With Prader Orchidometer: Comparison Of Different Hands.”, Ped Surg Int, vol.21, pp.517-20, 2005
 66. Çaşkurlu T., Taşçı A., Resim S., Şahinkanat T., Ergenekon E., “The Etiology Of Erectile Dysfunction And Contributing Factors In Different Age Groups In Turkey.”, Int J Urol, vol.11, pp.525-9, 2004
 67. Karaman M., Zülfikar B., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Circumcision In Hemophilia: A Cost-Effective Method Using A Novel Device”, J of Ped Surg, vol.39, pp.1562-4, 2004
 68. Çaşkurlu T., Taşçı A., Resim S., Şahinkanat T., Ekerbiçer H., “Reliability Of Venous Diameter In The Diagnosis Of Subclinical Varicocele.”, Urol Int, vol.71, pp.83-6, 2003
 69. Taşçı A., Resim S., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Bayraktar Z., Gürbüz Z., “Color Doppler Ultrasonography And Spectral Analysis Of Venous Flow In Diagnosis Of Varicocele.”, Eur Urol, vol.39, pp.316-21, 2001
 70. Dinçel Ç., Çaşkurlu T., Taşçı A., Çek M., Sevin G., “Prospective Evaluation Of Prostate Specific Antigen (Psa), Psa Density, Free-To-Total Psa Ratio And A New Formula (Prostate Malignancy Index) For Detecting Prostate Cancer And Preventing Negative Biopsies In Patients With Normal Rectal Examinations And Intermediate Psa Levels.”, Int UrolNephrol, vol.31, pp.497-509, 1999
 71. Resim S., Çek M., Gürbüz Z., Çaşkurlu T., Fazlıoğlu A., Sevin G., “Serum Psa And Age-Specific Reference Ranges In Patients With Prostatism Symptoms.”, Int UrolNephrol, vol.31, pp.221-8, 1999
 72. Resim S., Çek M., Fazlıoğlu A., Çaşkurlu T., Gürbüz Z., Sevin G., “Echo-Colour Doppler Ultrasonography In The Diagnosis Of Varicocele.”, Int UrolNephrol, vol.31, pp.371-82, 1999
 73. Çaşkurlu T., Taşçı A., Samastı M., Bayraktar Z., Çek M., Sevin G., “Immature Germ Cells In Semen And Their Correlations With Other Semen Parameters.”, Int UrolNephrol, vol.31, pp.389-93, 1999
 74. Dinçel Ç., Çaşkurlu T., Resim S., Bayraktar Z., Taşçı A., Sevin G., “Fracture Of Penis”, Int UrolNephrol, vol.30, pp.761-5, 1998
 75. Çaşkurlu T., Resim S., Bayraktar Z., Taşçı A., Sevin G., “Urinary Tuberculosis In A Two-Year-Old Boy.”, Int UrolNephrol, vol.30, pp.525-8, 1998
 76. Aydın S., Ercan M., Çaşkurlu T., Taşçı A., Karaman M., Odabaş Ö., Yılmaz Y., Ağargün M., Kara H., Sevin G., “Acupuncture And Hypnotic Suggestions In The Treatment Of Non-Organic Male Sexual Dysfunction.”, Scand J Urol Nephrol, vol.31, pp.271-4, 1997
 1. Turan T., Güçlüer B., Efiloğlu Ö., Şendoğan F., Atiş R.G., Çaşkurlu T., et al.,”The factors predicting upgrading of prostate cancer by using International Society for Urological Pathology (ISUP) 2014 Gleason grading system”, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.44, pp.1-6, 2018 (Link)
 2. Danacıoğlu Y.O., Erol B., Engin Zerk P. , Güçlüer B., Yildirim A., Çaşkurlu T., “Alt üriner sistem semptomları ile tarafımıza başvuran hastadaki mesane leiyomiyomunun başarılı rezeksiyonu: Olgu sunumu”, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.13, ss.49-52, 2018
 3. Çulpan M., Yildirim A., Turan T., Çaşkurlu T., “Supraclavicular lymph node as the first presentation and late skin metastasis: an unusual clinical course for prostate cancer”, Turkish Journal of Urology, vol.44, pp.1-4, 2018 (Link)
 4. Turan T., Danacıoğlu Y.O. , Şendoğan F., Atiş R.G., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Ürotelyal mesane kanseri tanısı ile radikal sistoprostatektomi yapılan hastalardaki rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve klinik önemi”, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.13, ss.18-23, 2018 (Link)
 5. Efiloğlu Ö., Turan T., Yildirim A., Ulus İ., Çulpan M., Atış R.G., et al.,”Tek merkezin testis tümörü tedavisi ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi “, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.12, ss.28-31, 2017 (Link)
 6. Turan T., Çaşkurlu T., “Lokalize Prostat kanserinin tedavi seçiminde genetik ve histopatolojik değişiklikler”, Türkiye Klinikleri J of Urology, cilt.10, ss.140-143, 2017
 7. Şendoğan F., Atiş R.G., Yildirim A., Günaydın B. , Ulus İ. , Çaşkurlu T., “Radikal Prostatektomi sonrası tekrarlayan mesane boynu darlığı ve sonrasında sistoskopide saptanan Hem-o-lok klips”, Ürolojik Onkoloji Bülteni, cilt.1, no.1, ss.70-73, 2017
 8. Danacıoğlu Y.O., Turan T., Yildirim A., Çaşkurlu T., “Disseminated Bacillus Calmette-Guérin (BCG) Infection Caused By Inadvertent Intravenous Infusion of BCG for the Treatment of Bladder Cancer: Case Report”, Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.25, ss.128-131, 2017 (Link)
 9. Pelit E.S., Erol B., Zenginkinet T., Çaşkurlu T., “TESTIS SPARING SURGERY OF UNILATERAL TESTIVULAR LARGE CELL CALCIFYING SERTOLI CELL TUMOR: A SPORADIC CASE”, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.17, pp.13-15, 2017
 10. Atış G., Çaşkurlu T., “Klinik önemsiz rezidüel fragmanlara yaklaşım”, Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, cilt.9, ss.80-84, 2016
 11. Arş E., Yüksel A., Yildirim A., Çanakçı C., Pelit E.S., Çaşkurlu T., “The Comparison of Analgesic Efficiency of Intravenous Tramadol and Paracetamol in Patients with Renal Colic”, Gavin Journal of Emergency Medicine, vol.1, pp.1-4, 2016
 12. Atiş G., Çaşkurlu T., “Klinik önemsiz rezidüel fragmanlara yaklaşım.”, Türkiye Klinikleri Üroloji özel sayısı, cilt.9, no.2, ss.80-84, 2016
 13. Keskin S.K., Yildirim A., Çanakçı C. , Ulus İ., Atış R.G., Çaşkurlu T., “The Use of PSA Doubling Time to Predict Prognosis and the Use of PSA Response to Assess the Success for Prostate Cancer Patients Undergoing Docetaxel Chemotherapy”, Journal of Cancer Therapy, vol.7, pp.593-599, 2016 (Link)
 14. Başok E., Basok B., Pelit E., Yıldırım A., İşman F., Çaşkurlu T., “Data Do Not Support The Use Of Elavated Urinary Nerve Growth Factor And Fractalkine Levels As Diagnostic And Prognostic Biomarkers For Women With Overactive Bladder”, Bladder, vol.2, pp.xx-xx, 2015
 15. Erol B., Ulus İ., Danacıoğlu Y., Çaşkurlu T., “Bladder Cancer And Genetic Polymorphism”, European Medical Journal, vol.20, no.1, pp.20-25, 2015
 16. Erol B., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., “Bladder Cancer And Genetic Polymorphism: A Review”, European Medical Journal, vol.3, pp.20-25, 2015
 17. Pelit E., Atış G., İlhan E., Çanakcı C., Güner B., Canat H., Çaşkurlu T., “Organik Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Tanısı Konulan Hastalarda Risk Faktörlerinin Analizi.”, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.8, ss.10-14, 2013
 18. Atış G., Arıkan Ö., Pelit S., Çanakcı C., Ulus İ., Çaşkurlu T., “Vücut Kitle Endeksinin Üreteroskopik Pnömolitotripsi Sonuçlarına Etkisi “, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.8, ss.31-36, 2013
 19. Doğan C., Pelit E., Yıldırım A., Zemheri E., Çanakcı C., Başok E., Çaşkurlu T., “Yüzeyel Mesane Tümörlü Hastaların Tanı Ve Takibinde Nmp22 Testinin Değerliliği”, Turkish Journal of UROLOGY, cilt.39, ss.113-17, 2013
 20. İlhan E., Atış G., Pelit E., Gurbuz C., Yıldırım A., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Yüzeyel Mesane Kanserli Hastalarda Hyaluronidaz-1 Ekspresyonunun Rekürrens Ve Progresyon Üzerine Etkisi.”, Göztepe Tıp Dergisi, cilt.28, ss.35-40, 2013
 21. Pelit E.S., Yildirim A., Atış G., Çanakçı C., Başok E., Çaşkurlu T., “Sistin taşları ile sarılmış bilateral D-J stentli anurik infanta bilateral pyelolitotomi”, Göztepe Tıp Dergisi, ss.101-103, 2013
 22. Zemheri E., Yildirim A., Özkanli S.Ş., Zenginkinet T., Çaşkurlu T., “Cystic Lymphangioma of the Adrenal Gland : Case Report”, WORLD JOURNAL NEPHRUROLOGY UROLOGY , no.2, pp.82-84, 2013
 23. Pelit E., Atış G., Arıkan Ö., Çanakcı C., Gurbuz C., Çaşkurlu T., “Üreteral Fibroepitelyal Polip Ve Eşlik Eden Üreter Taşı: Tek Merkez Tecrübemiz”, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.8, ss.58-61, 2013
 24. Çakıroğlu B., Çaşkurlu T., Atış G., “Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde Şok Dalga Litotripsi (Swl) Ile Üreterorenoskopik Pnömotik Litotripsinin Karşılaştırılması”, Göztepe Tıp Dergisi, cilt.28, ss.65-70, 2013
 25. Pelit E., Yıldırım A., Atış G., Çanakcı C., Başok E., Çaşkurlu T., “Bilateral Pyelolitotomy For Cystine Stones Encircling The Bilateral Dj Stent In Infant Presentibg With Anuria”, Göztepe Tıp Dergisi, cilt.28, ss.101-103, 2013
 26. Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Benign Prostat Hiperplazisi’Nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı “, Türk Üroloji Seminerleri, cilt.3, ss.1-6, 2012
 27. Güner B., Gürbüz C., Canat L., Çaşkurlu T., “Place Of Noncontrast Thin-Slice Spiral Computed Tomography In Evaluation Of Stone-Free Ratio After Percutaneous Nephrolithotomy”, Curr Urol, vol.6, pp.71-75, 2012
 28. Çaşkurlu T., Gürbüz C., “Mikro-Perkütan Nefrolitotomi”, Endoüroloji Bülteni, cilt.10, ss.34-37, 2012
 29. Çakıroğlu B., Çaşkurlu T., “Başarısız Swl Yapılan Böbrek Alt Kaliks Taşlarında Fleksible Urs Ve Holmium Laser Etkinliği”, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.7, 2012
 30. Canat L., Çakıroğlu B., Çaşkurlu T., “52 Yaşındaki Kadın Hastada Metanefrik Adenom: Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması “, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.7, ss.50-52, 2012
 31. Gözüküçük R., Çakıroğlu B., Çaşkurlu T., “Üretral Akıntı Şikayeti Olan Hastalardaki Etkenler Ve Antibiyotik Duyarlılığı”, Yeni Üroloji Dergisi, cilt.7, ss.6-9, 2012
 32. Kiremit M., Çaşkurlu T., “Mesanenin Cerrahi Anatomisi”, Türkiye Klinikleri(Ürolojide RobotikCerrahi Özel Sayısı), cilt.4, ss.62-9, 2011
 33. Güner B., Arıkan Ö., Atış G., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Başarısız Üretral Stent Sonrası Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Göztepe Tıp Dergisi, cilt.26, ss.169-172, 2011
 34. Güner B., Çaşkurlu T., “The Need For Additional Equipment After Eswl In Ureteroscopic Lithotripsy”, Turkish Journal of Urology, cilt.37, ss.301-310, 2011
 35. Gurbuz C., Demir S., Zemheri E., Canat L., Çaşkurlu T., “Is Activating Transcription Factor 3 Up-Regulated In Patients With Hypospadias?”, Korean J Urol, vol.51, pp.561-564, 2010
 36. Atış G., Çaşkurlu T., “Megaüreter”, Türkiye Klinikleri, Üroloji, Çocuk Üroloji Özel Sayısı, cilt.3, ss.39-42, 2010
 37. Gurbuz C., Polat H., Yıldırım A., Canat L., Güner B., Çaşkurlu T., “Gürbüz C, Polat H, Yildirim A, Canat L, Güner B, Çaşkurlu T. The Role Of Alpha2-Heremans Schmid Glycoprotein (Fetuin-A) In The Etiology Of Urolithiasis”, Cur Urol, vol.4, pp.10-14, 2010
 38. Akbulut Z., Tekdoğan Ü., Tekin A., Gürbüz C., Atan A., Şengör F., Çaşkurlu T., Balbay M., “Efficacy And Tolerability Of Serenoa Repens Extract(Prostagood) In Patients With Lower Urinary Tract Symptoms Due To Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia”, Türk Üroloji Dergisi-Turkish Journal of Urology, cilt.35, ss.347-354, 2009
 39. Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Testiküler Tümörlerde Radikal Orşiektominin Aciliyeti”, Türkiye Klinikleri Dergisi(Ürolojik Aciller Özel Sayısı), cilt.3, ss.110-2, 2007
 40. Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Üretral Yabancı Cisimlere Bağlı Ürolojik Aciller. “, Türkiye Klinikleri Dergisi(Ürolojik Aciller Özel Sayısı), cilt.3, ss.56-8, 2007
 41. Atan A., Tuncel A., Aslan Y., Çaşkurlu T., Eroğlu M., Albayrak S., Karaman M., Ergenekon E., “Böbrek Hücreli Kanser Hastalarında Tümör Sayısı Ve Adrenal Bez Tutulumunu Belirlemede Bilgisayarlı Tomografi Güvenilir Midir? Çok Merkezli Çalışma”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.31, ss.329-334, 2005
 42. Çaşkurlu T., Akbulut O., Arısan S., Çakır Ö., Güney S., Ergenekon E., “Bph Gelişiminde Aşırı Kilonun Yeri.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.30, ss.224-229, 2004
 43. Duman İ., Arısan S., Büyüktuncer E., Çaşkurlu T., Sönmez C., Ünsal N., “Apoptosis Detectionby Tunel Assay In Bph Patients”, Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.3, no.2, ss.103-107, 2004
 44. Güney S., Arısan S., Duman İ., Çaşkurlu T., Sönmez C., Ergenekon E., “Bladder Tumor Antigen Sensitivity In Bladder Cancer Patients”, Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.3, ss.51-55, 2004
 45. Arısan S., Sönmez C., Duman İ., Çaşkurlu T., Dalkılıç A., Ergenekon E., “E-Cadherin Immunohistochemistry For Prostate Cancer Early Diagnosis And Monitoring Of Illness.”, Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.3, ss.89-93, 2004
 46. Arısan S., Sönmez N., Güney S., Çaşkurlu T., Dalkılıç A., Ergenekon E., “Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyonun Tedavisinde Sildenafil’In Etkinliği.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.29, ss.49-53, 2003
 47. Çaşkurlu T., Akbulut O., Arısan S., Güney S., Dalkılıç A., Ergenekon E., “Bir Eğitim Kliniğinde Bile Tur-P Altın Standart Mı?”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.29, ss.84-86, 2003
 48. Güney S., Keleş B., Çaşkurlu T., Karaman M., Dalkılıç A., Ergenekon E., “Obstrüktif Infertilitede Tur-Ed’ Nin Yeri.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.177-180, 2002
 49. Akyüz M., Çaşkurlu T., Karaman M., Sakız D., Dalkılıç A., Ergenekon E., “Evre Pt1 Mesane Kanserlerinde İnvazyon Derinliğinin Prognostik Değeri.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.16-19, 2002
 50. Çaşkurlu T., Yıldız F., Karaman M., Sönmez N., Güney S., Ergenekon E., “Distal Hipospadias Olgularında Tipu Tekniğinin Etkinliği.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.406-410, 2002
 51. Güney S., Karaman M., Dalkılıç A., Selim G., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Mesane Tümörlerinin Tanısında Akım Sitometrisi Ve Üriner Sitolojinin Etkinliğinin Karşılaştırılması”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.9-13, 2001
 52. Sönmez N., Güney S., Arısan S., Dalkılıç A., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Prostat Kanseri Tanısında Transisyonel Zon Psa Dansitesinin Değeri”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.270-274, 2001
 53. Bayraktar Z., Taşçı A., Çaşkurlu T., Sevin G., “Balayı İmpotansında Tek Doz Sildenafil Sitrat Kullanımı Ve Sonuçları.”, Üroloj, Bülteni, cilt.11, ss.107-110, 2000
 54. Bayraktar Z., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., “Kolonik ( Indiana ) Kontinan Rezervuarlı Üriner Diversiyonlu Hastalarda Meydana Gelen Metabolik Değişiklikler. “, Türk Üroloji Dergisi, cilt.26, ss.17-22, 2000
 55. Bayraktar Z., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., “İleal (Hautmann) Ortotopik Üriner Diversiyonlu Hastalarda Meydana Gelen Metabolik Değişiklikler.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.26, ss.166-170, 2000
 56. Bayraktar Z., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., “Indiana Kontinan Diversiyonlu Hastalarda Osteojen Metabolizma Ve Kemik Mineral Dansitesi”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.26, ss.177-183, 2000
 57. Bayraktar Z., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., “Üriner Diversiyonlu Hastalarda Metabolik Değişiklikler:İleal Ve Kolonik Mesaneli Hastaların Karşılaştırılması.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.26, ss.403-406, 2000
 58. Bayraktar Z., Taşçı A., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Çek M., Sevin G., “İnfertil Hastalarda Serum Fsh Düzeyi Ile Testis Hacimleri Arasındaki İlişki”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.425-429, 1999
 59. Gürbüz Z., Fazlıoğlu A., Resim S., Çaşkurlu T., Çek M., Sevin G., “Kontinan Üriner Poş Operasyonlarımızda Erken Mortalite Ve Reoperasyon Deneyimlerimiz.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.117-122, 1999
 60. Bayraktar Z., Fazlıoğlu A., Gürbüz Z., Dinçel Ç., Çaşkurlu T., Çek M., Sevin G., “Mesane Tümörlerinde Perivezikal Yayılımın Ve Lenfatik Metastazın Saptanmasında Bilgisayarlı Tomografinin Yeri.”, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.1, ss.37-40, 1999
 61. Bayraktar Z., Çek M., Çaşkurlu T., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., “İnvaziv Mesane Kanserlerinde Lenfatik Metaztazın Patolojik Evre Ve Tümör Diferansiasyonu Ile İlişkisi”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.13-16, 1999
 62. Çaşkurlu T., Taşçı A., Sevin G., Çek M., Carbone A., Gezeroğlu H., “The Role Of Trans-Rectal Echography (Tre) In The Evaluation And Staging Of Bladder Tumors: Comparison With Suprapubic Echography And Computerized Axial Tomography (Cat).”, Arch Ital Urol Androl, vol.70, pp.1-6, 1998
 63. Dinçel Ç., Resim S., Çaşkurlu T., Fazlıoğlu A., Çek M., Sevin G., “Mesane Tümörlerinin İlk Tanısında Rutin İntravenöz Pyelografinin Yeri”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.48-52, 1998
 64. Başaran N., Çaşkurlu T., Gürbüz Z., Taşçı A., Çek M., Sevin G., “Obstrüktif Azoospermide Cerrahi Yaklaşım.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.240-243, 1998
 65. Çaşkurlu T., Sevin G., Taşçı A., Gürbüz Z., Fazlıoğlu A., Çek M., “İleal Ortotopik Mesane Vakalarımızın Fonksiyonel Özellikleri Ve Ürodinamik Bulguları”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.91-95, 1998
 66. Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Bayraktar Z., Fazlıoğlu A., Taşçı A., Sevin G., “Basit Renal Kistlerin Noninvaziv Tedavisinde Ve Nükslerin Önlenmesinde Etkin Bir Yöntem: Perkütan Kistostomi. “, Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.263-266, 1998
 67. Çaşkurlu T., Taşçı A., Bayraktar Z., Dinçel Ç., Akbulut H., Sevin G., “Risks Of Urethral Recurrence After Radical Cystoprostatectomy For Bladder Cancer”, Est J Med, cilt.2, ss.15-19, 1997
 68. Dinçel Ç., Çaşkurlu T., Resim S., Bayraktar Z., Çek M., Sevin G., “Mainz Poş Ii (Sigmoidorektal Poş) Deneyimlerimiz.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.23, ss.436-440, 1997
 69. Karakaya M., Çaşkurlu T., Taşçı A., Arda N., Sevin G., “Prostatik Üretranın Konjenital Polibi.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.23, ss.448-450, 1997
 70. Bayraktar Z., Taşçı A., Çaşkurlu T., Akbulut H., Sevin G., “Azoospermik Hastalarda Testis Biopsisi Bulguları.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.23, ss.299-302, 1997
 71. Babalıoğlu R., Sıdal B., Taşçı A., Çaşkurlu T., Karkıner O., “Sectio Cesaria Abdominalis Sonrası Gelişmiş Geç Başvurulu Bir Olgu.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.324-327, 1996
 72. Fazlıoğlu A., Çek M., Gürbüz Z., Çaşkurlu T., Resim S., Sevin G., “Erkek Alt Üriner Sistem Endoprotezleri.”, Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.21, ss.490-493, 1996
 73. Baykal M., Çaşkurlu T., Ulusoy M., Merder E., Resim S., Sevin G., Canbazoğlu N., “Subklinik Varikosel Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri Ve Yüksek Ven Ligasyonundan Sonraki Klinik Düzelme”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.188-192, 1996
 74. Resim S., Sevin G., Çek M., Taşçı A., Çaşkurlu T., Fazlıoğlu A., “Comparation Of The Camey-Le Duc And Leadbetter – Politano Anti-Reflux Tecniques In Various Diversion Operations”, African J Urol, pp.29-35, 1996
 75. Gezeroğlu H., Çaşkurlu T., Gürbüz Z., Bilgic L., Taşçı A., Fazlıoğlu A., Çek M., Sevin G., “İmpotansta Kavenöz Doku Biopsisi: Düz Kas Ve Elastik Liflerdeki Kalitatif Ve Kantitatif Değişiklikler. “, Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.294-298, 1996
 76. Çaşkurlu T., Baykal M., Taşçı A., Algün Z., Çek M., Erdoğan N., Sevin G., Akalın G., “İnfertilte Değerlendirilmesinde Testis Biopsisi: Tek Taraflı Mı Yoksa Çift Taraflı Mı Yapılmalı? “, Üroloji Bülteni, cilt.7, ss.47-51, 1996
 77. Çaşkurlu T., Taşçı A., Gürbüz Z., Fazlıoğlu A., Nursoy M., Çek M., Sevin G., “Enüresis Noktürna Tedavisinde Uyku Alarmı, İmipramine Ve Desmopressin (Ddavp) Ile Tedaviler: Karşılaştırmalı Çalışma. Türk Üroloji Dergisi.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.55-58, 1996
 78. Çaşkurlu T., Okuducu Y., Sevin G., Taşçı A., Gürbüz Z., “Kontinan Üriner Diversiyonlarda Operasyon Tekniğinin Seçimini Etkileyen Faktörler”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.220-226, 1996
 79. Çaşkurlu T., Taşçı A., Karaman M., Fazlıoğlu A., Gürbüz Z., Çek M., Sevin G., “The Effects Of Silver Nitrate On Bladder Mucosa.”, Est J Med, cilt.1, ss.14-18, 1996
 80. Taşçı A., Çaşkurlu T., Sevin G., Karaman M., Gürbüz Z., Resim S., Akman E., “Testicular And Scrotal Changes Induced By Percutaneous Testis Biopsy In Rats.”, Turkish Journal of Medical Research, cilt.13, ss.83-86, 1995
 81. Gürbüz Z., Çaşkurlu T., Taşçı A., Fazlıoğlu A., “Tek Yumurta Ikizlerinde Üreterosel; Üreteroselin Genetik Bir Zemini Olabilir Mi?”, Haseki Tıp Bülteni, cilt.33, ss.299-301, 1995
 82. Okuducu Y., Çaşkurlu T., Taşçı A., Sevin G., Resim S., “Varikosel Ve Antisperm Antikorlar: Direkt Immünobead Yöntemi Ile Değerlendirme.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.280-283, 1995
 83. Çaşkurlu T., Çaşkurlu H., Sevin G., Taşçı A., Öztürk R., Resim S., “Mesane Kanserli Hastalarda Insan Papillomavirüs Infeksiyonu Sıklığının Tespiti.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.1-5, 1995
 84. Çaşkurlu T., Taşçı A., Gürbüz Z., Baykal M., Akbulut H., Sevin G., “Semptomatik Benign Prostat Hiperplazisinin Erken Medikal Tedavisinde Düşük Doz Terazosinin Etkinliği”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.30-33, 1995
 85. Fazlıoğlu A., Gürbüz Z., Çaşkurlu T., Çek M., Sevin G., “Radyoterapi Görmüş Ve Görmemiş Hastalarda Sistektomi Ve Kontinan Üriner Diversiyon Komplikasyonları”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.112-116, 1995
 86. Çaşkurlu T., Taşçı A., Sevin G., Akbulut H., Resim S., Fazlıoğlu A., Uçur A., Akalın G., “Mesane Tümörlü Hastalardaki Kromozomal Sayı Ve Yapı Anomalileri”, Üroloji Bülteni, cilt.6, ss.77-80, 1995
 87. Taşçı A., Çaşkurlu T., Sevin G., Karaman M., Resim S., “An Alternative Approach To Ejaculatio Precox.”, Turkish Journal of Medical Research, cilt.12, ss.267-270, 1994
 88. Taşçı A., Çaşkurlu T., Karaman M., Sevin G., Resim S., “Microsurgical Loop Intussusception In Epididymovasostomy ( An Alternative Tecnique In The Rat Model.)”, Turkish Journal of Medical Research, cilt.12, ss.261-265, 1994
 89. Resim S., Çaşkurlu T., Akman E., Taşçı A., Sevin G., “Renal Pelvisin Fibroepitelyal Polibi.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.20, ss.258-261, 1994
 90. Çaşkurlu T., Ergen K., Baykal M., Kumbasar B., Akalın G., Erdoğan G., Uğur A., “46 Xx Male (Clinical ,Pathological, Hormonal And Chromosomal Analysis )”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.679-681, 1994
 91. Okuducu Y., Çaşkurlu T., Sevin G., Gürbüz Z., Akman E., Resim S., “Urethral Leiomyoma.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.20, ss.365-366, 1994
 92. Resim S., Sevin G., Çaşkurlu T., Çek M., Taşçı A., Okuducu Y., Gürbüz Z., Fazlıoğlu A., “Prostat Kanserinde Histolojik Grade Ile Psa Ilişkisi”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.20, ss.273-275, 1994
 93. Çaşkurlu T., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., Gezeroğlu H., Okuducu Y., “Üretral Yabancı Cisme Bağlı Olarak Sekonder Gelişen Vezikoüreteral Reflü.”, Haseki Tıp Bülteni, cilt.32, ss.277-279, 1994
 94. Çaşkurlu T., Resim S., Taşçı A., Akbulut H., Gürbüz Z., Sevin G., Çek M., “Familial Sistin Taşı.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.20, ss.284-287, 1994
 95. Resim S., Taşçı A., Çaşkurlu T., Sevin G., Akman E., “Benign Lipoblastoma”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.20, ss.358-361, 1994
 96. Fazlıoğlu A., Gürbüz Z., Çaşkurlu T., Taşçı A., Resim S., Sevin G., “Bir Masif Ingüino-Scrotal Mesane Hernisi.”, Üroloji Bülteni, cilt.5, ss.239-241, 1994
 97. Gezeroğlu H., Sevin G., Çaşkurlu T., Gürbüz Z., Çek M., Akbulut H., “Total Sistoprostatektomi Ve Üriner Diversiyon Ameliyatlarında Trombotik Komplikasyonlar Ve Troboz Profilaksisinin Yeri.”, Üroloji Bülteni, cilt.5, ss.219-222, 1994
 98. Çaşkurlu T., Taşçı A., Akbulut H., Sevin G., “Pediatrik Üroradyolojideki Bazı Yararlı Gelişmeler.”, Üroloji Bülteni, cilt.5, ss.138-141, 1994
 99. Gezeroğlu H., Fazlıoğlu A., Taşçı A., Sevin G., Çaşkurlu T., Akben A., “Tethered Cord Sendromunda Ürolojik Semptomlar Ve Emg”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.20, ss.166-169, 1994
 100. Taşçı A., Fazlıoğlu A., Sevin G., Çek M., Çaşkurlu T., Karaman M., “Non-Invasive Treatment Of Erectile Impotence With Vacuum Tumescence Device.”, Turkish Journal of Medical Research, cilt.11, ss.237-240, 1993
 101. Çaşkurlu T., Baykal M., Canbazoğlu N., Yoldakalmaz H., “Kliniğimizin Son 10 Yılındaki Taş Hastalarının Istatistiksel Değerlendirilmeleri.”, Haseki Tıp Bülteni, cilt.31, ss.107-111, 1993
 102. Canbazoğlu N., Mutlu N., Baykal M., Çaşkurlu T., “Bph Tedavisinde Androjen Deprivasyonunun Ürodinamik Yönden Değerlendirilmesi.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.195-197, 1992
 103. Canbazoğlu N., Berberoğlu Y., Baykal M., Çaşkurlu T., Mansuri H., “Üst Üriner Sistem Taşlı Hastalardaki Total Üriner Testosteron Ile Ürokinaz Aktivitelerinin Araştırılması”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.174-176, 1992
 104. Canbazoğlu N., Kazado M., Mutlu N., Çaşkurlu T., “Enüresis Noktürnada Imipramin Ve Desmopressin (Ddavp) Tedavilerinin Karşılaştırılması. Ürodinamik Yorumlama. “, Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.143-147, 1992
 105. Canbazoğlu N., Kazado M., Mutlu N., Çaşkurlu T., “İnfravezikal Obstrüksüyonların Tedavisinde Prozasin Uygulamasının Ürodinamik Yönden Değerlendirilmesi. “, Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.331-334, 1992
 106. Canbazoğlu N., Berberoğlu Y., Mutlu N., Çaşkurlu T., “Prostatik Obstrüksüyonların Ürodinamik Değerlendirilmesi Ve Prostatektominin Sonuçları”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.198-201, 1992
 107. Canbazoğlu N., Berberoğlu Y., Mutlu N., Çaşkurlu T., “Nörolojik Yönden Normal Enüretiklerdeki Ürodinamik Anormallikler.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.18, ss.328-331, 1992
 108. Canbazoğlu N., Kazado M., Berberoğlu Y., Merder E., Çaşkurlu T., “Post-Travmatik Posterior Üretra Stenozlarının Transpubik Yaklaşımla Tedavisi”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.17, ss.209-210, 1991
 109. Canbazoğlu N., Kazado M., Berberoğlu Y., Merder E., Çaşkurlu T., “Empotansta Papaverin Ve Phentolaminin Intrakavernöz Olarak Uygulanmasının Sonuçları. “, Türk Üroloji Dergisi, cilt.17, ss.257-260, 1991
 110. Canbazoğlu N., Kazado M., Berberoğlu Y., Merder E., Çaşkurlu T., “Klinik Olarak Bph Teşhisi Konulan Hastalardaki Gizli Adenokarsinom Insidensi.”, Türk Üroloji Dergisi, cilt.17, ss.155-158, 1991
 1. Silay M.S., Danacıoğlu Y.O., Keser F., Çaşkurlu T., “Laparoscopy versus Robotic-assisted pyeloplasty in children:Preliminary results of a randomized controlled trial”, 15th Meeting of the EAU Robotic Urology Section(ERUS2018), Marseille(Marsilya), FRANSA, 5-7 Eylül 2018, vol.17, no.7, pp.2357-2357
 2. Şendoğan F., Turan T., Danacıoğlu Y.O., Çaşkurlu T., Atiş R.G., Yildirim A., “The Factors Triggering Spontaneous Migration of Double-J Stent after Retrograde Intrarenal Surgery”, 38th CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’UROLOGIE, SEUL, GUNEY KORE, 4-7 Ekim 2018, pp.349-349
 3. Kazan Ö., Şendoğan F. , Turan T., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Relationship between cancer and color: Preliminary results”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.176-177
 4. Danacıoğlu Y.O., Turan T., İşman F.K. , Şendoğan F., Kazan H.Ö., Çaşkurlu T., et al.,”The effect of tumor stage on T lymphocyte subgroups in patients undergoing radical prostatectomy”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.183-184
 5. Şendoğan F., Erman H., Danacıoğlu Y.O., İşman F.K. , Çaşkurlu T., Yildirim A., “The role of pre-operative lymphocyte subgroups in predicting biochemical recurrence in patients undergoing radical prostatectomy”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.186-187
 6. Turan T., Erdem S., Semerci B., Bozkurt Y., Şanlı Ö., Atmaca A.F. , et al.,”The distribution of surgical techniques and histopathological results of partial nephrectomy: a multicenter Partial Nephrectomy Registry Study of Urooncology Group of Turkish Academia of Urology (TAU)”, 8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.154-155
 7. Şendoğan F., Tuğcu V., Turan T., Şahin S., Çaşkurlu T., Yildirim A., et al.,”Results of Open and Robotic Prostatectomy in High-Risk Prostate Cancer of Two Experienced Centers”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.198-199
 8. Uçar T., Turan T., Atiş R.G., Çaşkurlu T., Yildirim A., “The oncological outcomes of adjuvant and salvage radiotherapy in prostate cancer: a single center experience”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.211-214
 9. Ateş F., Turan T., Koca O., Öztürk M.İ., Yildirim A., Çaşkurlu T., “High risk prostate cancer diseases follow-up results: Is grade group important? “, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.217-217
 10. Turan T., Erturhan S., Turğut Ö., Danacıoğlu Y.O., Kazan H.Ö., Çaşkurlu T., et al.,”Intravesical thermochemotherapy in non-muscle invasive high-risk bladder cancer: Long-term results of two centers”, 8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.94-95
 11. Danacıoğlu Y.O., Turan T., Söylemez T., Kir G., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Sarcomatoid carcinoma of bladder: clinical and histopathological results of a single center”, 8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.110-111
 12. Danacıoğlu Y.O., Turan T., Keser F., Kazan H.Ö., Çaşkurlu T., Yildirim A., et al.,”Radical cystectomy for bladder cancer: histopathological results and oncologic outcome in 224 patients”, 8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.117-118
 13. Kazan Ö., Turan T., Özemir İ.A. , Kir G., Yildirim A., Atiş R.G., et al.,”Surgical approach to adrenal masses and histopathological results”, 8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.127-127
 14. Toprak K., Turan T., Söylemez T., Kir G., Çaşkurlu T., Yildirim A., “A rare case of renal tumor: Unclassified low grade oncocytoma-like eosinophilic renal cell carcinoma”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.247-247
 15. Uçar T., Turan T., Toksöz Yıldırım A. , Gümüş M. , Çaşkurlu T., Yildirim A., “Retroperitoneal sarcomas with 3 cases”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.296-297
 16. Turan T., İşman F.K. , Danacıoğlu Y.O., Şendoğan F., Efiloğlu Ö., Atiş R.G., et al., “Prospective and randomized study of the effects of shock wave lithotripsy and retrograde intrarenal surgery on renal function”, 33rd Annual EAU Congress , Copenhagen, DANIMARKA, 16-20 Mart 2018, vol.17, no.2, pp.118-118
 17. Danacıoğlu Y.O., Uçar T., Keser F., Kazan H.Ö., Turan T., Yildirim A., et al.,”First results of robotic assisted partial nephrectomy and the partial nephrectomy with zero ischemia”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.38-39
 18. Akalin İ., Erol B., Aslan E., Özkanli S.Ş., Efiloğlu Ö., Yildirim S., et al.,”AGGRESSİVE PROSTATE CANCER DEVELOPMENT MIGHT BE UNDER THE REGULATION OF BOTH TREGS AND miRNA S”, EUROPEAN HUKAN GENETİCS CONFERENCE , MİLAN, ITALYA, 16-19 Haziran 2018, vol.2619, no.2619, pp.1-1
 19. Erdem S. , Canda A.E., Atmaca A.F., Bozkurt Y., Turna B., Semerci B., et al.,”Diagnostic accuracy of renal biopsy and concordance with surgical pathology”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 20. Erdem S., Turan T., Şanlı Ö., Canda A.E., Atmaca A.F., Bozkurt Y., et al.,”The Comparison of Renal Functions in Zero Ischemic Elective Partial Nephrectomy Between Open and Minimal Invasive Techniques: The Results of Multicentric Partial Nephrectomy Database of Turkish Academy of Urology Urooncology Study Group”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 21. Şendoğan F., Turan T., Keser F., Uçar T., Çaşkurlu T., Atiş R.G., et al.,”The impact of Re-TUR pathology on survival in pT1 bladder tumors”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-1
 22. Keser F., Turan T., Şendoğan F., Çakıcı M.Ç., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Does the first Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT) performed at different centers affect the oncologic outcomes?”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 23. Uçar T., Turan T., İplikçi A., Şendoğan F., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Low risk bladder cancer follow up results – Single Center Study”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-1
 24. Erdem S., Efiloğlu Ö., Şanlı Ö., Canda A.E. , Atmaca A.F., Bozkurt Y., et al.,”The comparative Trifecta analysis of open and minimally invasive partial nephrectomy techniques: The Results of Multicenter Partial Nephrectomy Database of Turkish Urology Academy Urooncology Study Group”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 25. Uçar T., İplikçi A., Turan T., Şendoğan F., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Cost-effectiveness of open partial nephrectomy and laparoscopic partial nephrectomy”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-1
 26. Çiçek M., Uçar T., Şendoğan F., Atiş R.G., Çaşkurlu T., Yildirim A., “The cost-analyzes of retrograde intrarenal surgery between two patient group: patients with or without postoperative urinary tract infection”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-1
 27. Şendoğan F., Turan T., Kazan Ö., Çakıcı M.Ç., Erol B., Çaşkurlu T., et al.,”What is the clinical impact of Primary and Secondary pT1 bladder tumor on Prognosis?”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 28. Danacıoğlu Y.O., Erol B., Özkanli S.Ş., Silay M.S., Atiş R.G., Yildirim A., et al.,”A Comparison of intravesical hyaluronic acid, chondroitin sulfate and combination of hyaluronic acid-chondroitin sulfate therapies in an animal model of interstitial cystitis”, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 29. Çakıcı M.Ç., Can B., Turan T., Şendoğan F., Uçar T., Çaşkurlu T., et al.,”Metabolic Effects of Androgen Deprivation Treatment in Prostate Cancer”, 27. Ulusal Üroloji KOngresi, Bafra, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Ekim 2018, ss.1-2
 30. Efiloğlu Ö., Turan T., Çiçek M., Yildirim A., Çaşkurlu T., “Comparison of ischemic and non-ischemic partial nephrectomy on renal function”, 8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, GURCISTAN, 28 Haziran – 1 Temmuz 2018, pp.160-161
 31. Turan T., Danacıoğlu Y.O., Çulpan M., Atış R.G., Erol B., Günaydın B., et al.,”Kasa invaze olmayan mesane kanserinde radikal sistektomi endikasyon farklılığı onkolojik sonuçları etkiliyor mu?”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.44-44
 32. Turan T., Şendoğan F., Danacıoğlu Y.O., Uçar T., Atiş R.G., Çaşkurlu T., et al.,”RIRS sonrası spontan double-J stent migrasyonuna sebep olan faktörler”, 5. Ürolithiasis Günleri, Uluslarası Katılımlı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, ss.68-69
 33. Turan T., Efiloğlu Ö., Şendoğan F., Danacioğlu Y.O. , Özkanli S.Ş., Çaşkurlu T., et al.,”Comparative differences between T1a/b and T1e/m as substages in T1 urothelial carcinoma of the bladder”, 9 th EUROPEAN MULTIDISPLINARY MEETING ON UROLOGICAL CANSER, Barselona, ISPANYA, 16-19 Kasım 2017, vol.16, no.10, pp.2773-2773
 34. Turan T., Yildirim A., Danacıoğlu Y.O., Şendoğan F., Çulpan M., Uçar T., et al.,”Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan hastalarda rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve onkolojik sonuçları”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.38-38
 35. Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Çulpan M., Atış R.G., Erol B., et al.,”Ürotelyal mesane kanseri hastalarında erken radikal sistektomi sonuçlarımız”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.43-43
 36. Aydin A. , Söylemez T., Girgin B., Çaşkurlu T., Şendoğan F. , “Solitary fibrous tumor in urinary bladder, a rare case”, 29th Congress of Pathology, Amsterdam, HOLLANDA, 2-6 Eylül 2017, pp.xx-xx
 37. Turan T., Danacıoğlu Y.O., Efiloğlu Ö., Günaydın B., Atiş R.G., Yildirim A., et al.,”Can extracorporeal shock wave lithotripsy (SWL) session intervals affect success in the treatment of upper ureteral stone?”, 4th Meeting of the EAU Section of Urolithiasis, Viyana, AVUSTURYA, 5-7 Ekim 2017, vol.16, no.7, pp.e2559-e2559 (Link)
 38. Turan T., İşman F.K. , Danacıoğlu Y.O., Şendoğan F. , Kahraman Genç N., Efiloğlu Ö., et al.,”2. Böbrek taşı nedeniyle RIRC ve ESWL yapılan hastalarda işlem sonrası böbrek hasarının sistatin C ile prospektif randomize değerlendirilmesi”, 5. Ürolithiasis Günleri, Uluslarası Katılımlı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, ss.49-50
 39. Danacıoğlu Y.O., Turan T., Çulpan M., Toprak K., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Senkron invaziv mesane kanseri, üst üriner system tümörü ve prostat kanseri gözlenen hasta: olgu sunumu”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.79-79
 40. Uçar T., Turan T., Çulpan M., Ceyran A.B., Danacıoğlu Y.O., Çaşkurlu T., et al.,”Perkütan nefrolitotomi esnasında saptanan ve takiplerinde metastatic hale gelen renal pelvis pT1-düşük renal pelvis TCC’li hasta: olgu sunumu”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.66-66
 41. Şendoğan F., Turan T., Işık M., Çulpan M., Danacıoğlu Y.O., Yildirim A., et al.,”Bilateral renal dev anjiyomiyolipomu olan olguda selektif renal arterial embolizasyon”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.67-67
 42. Şendoğan F., Yildirim A., Turan T., Aktaş B., Toprak K., Çulpan M., et al.,”Metastatik renal hücreli kanser tanılı hastada zorunlu parsiyel nefrektomi sonrasındaki nüksün sunitib tedavisi sonrası regresyonu”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.68-68
 43. Çulpan M., Turan T., Danacıoğlu Y.O., Gümüş M. , Atış R.G., Çaşkurlu T., et al.,”Metastatik dev renal kitlelerde hedefe yönelik tedavi çağında sitoredüktif nefrektomi: olgu sunumu”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.70-70
 44. Uçar T., Yildirim A., Turan T., Özkanli S.Ş., Çulpan M., Çaşkurlu T., et al.,”12 yaşında düşük malign potansiyelli papiller neoplazi tanılı hasta: olgu sunumu”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.78-78
 45. Uçar T., Yildirim A., Turan T., Çulpan M., Çaşkurlu T., Silay M.S., “9 aylık rhabdomyosarkom tanılı mesane tümörü olan hasta: olgu sunumu”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.80-80
 46. Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Danacıoğlu Y.O., Çulpan M., Atış R.G., et al.,”Kasa invaze olmayan mesane kanserinde radikal sistektomi endikasyon farklılığı onkolojik sonuçları etkiliyor mu? “, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.44-44
 47. Çulpan M., Turan T., Özkanli S.Ş., Zenginkinet T., Kazan Ö., Atiş R.G., et al.,”Prognostic and clinicopathologic value of Ki-67 and Profilin-1 immunohistochemical expressions in primary pT1 urothelial bladder cancer”, 9 th EUROPEAN MULTIDISPLINARY MEETING ON UROLOGICAL CANCER, Barselona, ISPANYA, 16-19 Kasım 2017, vol.16, no.10, pp.2801-2801
 48. Danacıoğlu Y.O., Turan T., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Atış R.G., Erol B., et al.,”Tek merkezin 15 senelik testis tümörü tedavisindeki yaklaşımı ve takip sonuçları”, 7. Üroonkoloji Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 26-29 Ocak 2017, ss.55-55
 49. Efiloğlu Ö., Turan T., Yildirim A., Ulus İ., Çulpan M., Atış R.G., et al.,”Tek merkezin testis tümörü tedavisindeki yaklaşımı ile güncel kılavuzun değerlendirilmesi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.109-109
 50. Turan T., Yildirim A., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Ulus İ., Günaydın B., et al., “TRUS prostat biyopsisi ve radikal prostatektomi patolojik değerlendirmeleri ne derece uyumlu?”, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.78-78
 51. Sendogan F., Danacıoğlu Y., Turan T., Çaşkurlu T., Yildirim A., “Radikal prostatektomi sonrası klips nedeniyle gelişen mesane boynu darlığı”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.42-42
 52. Turan T., Yildirim A., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Atış R.G., Erol B., et al., “Androjen baskılayıcı tedavi öncesi metastaz durumunun lüteinizan hormon-salgılatıcı hormon agonist tedavisi alan hastalarda kastrasyon direnç oranlarına etkisi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.98-98
 53. Günaydın B., Danacıoğlu Y., Silay M.S., Çaşkurlu T., Karaman M.İ., “Çocuklarda laparoskopik appendiko-vezikostomi(mitrofanoff): Sekonder olgularda da mümkün mü?”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.62-62
 54. Çulpan M., Yildirim A., Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Atış R. , et al., “Luteinizan hormon salgılatıcı hormon(LHRH) agonist tedavisi alanlarda bazal serum testosteronun etkisi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.68-68
 55. Turan T., Danacıoğlu Y., Güçlüer B., Efiloğlu Ö., Günaydın B., Erol B., et al., “International society of Urological Pathology(ISUP) 2014 sınıflamasının biyokimyasal nüks ve klinik progresyonu belirlemedeki klinik önemi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, g, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.69-69
 56. Güçlüer B., Turan T., Efiloğlu Ö., Kazan H., Peltekoğlu E., Çaşkurlu T., et al., “ISUP 2014 konsensusuna göre prostat kanseri histopatolojik değerlendirme sonuçlarının sağkalıma etkisi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.70-70
 57. Güven S., Tuncel A., Karabulut İ., Çaşkurlu T., “Retrograd intrarenal taş cerrahisi sonuçlarının prospektif değerlendirilmesi: Çok merkezli Türk Üroloji Akademisi(TÜAK) çalışması Ön rapor.”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.56-56
 58. Şendoğan F., Yildirim A., Sarı U., Turan T., Günaydın B., Atış R. , et al., “Retrograd intrarenal cerrahi sonrası stent migrasyonu”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.58-58
 59. Turan T., Boylu U., Yildirim A., Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., Gümüş E., et al., “Yüksek riskli prostat kanseri hastalarında açık ve robotik radikal prostatektominin karşılaştırılması”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.70-70
 60. Efiloğlu Ö., Turan T., Ulus İ., Danacıoğlu Y., Atış R. , Günaydın B., et al., “Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum nötrofil/lenfosit oranı tanıda kullanılabilir mi?”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.72-72
 61. Turan T., Özkanli S.Ş., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Çaşkurlu T., Yildirim A., “T1 alt grup mikro-invaziv(T1e) mesane kanseri rekürrens ve progresyonu öngörebilir mi?”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.72-72
 62. Şendoğan F., Uçar T., Kazan H.Ö. , Turan T., Danacıoğlu Y.O., Çaşkurlu T., et al.,”Obezite cerrahisi sonrası gelişen multiple renal hücreli kanser metastazı: Olgu sunumu”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.21-21
 63. Efiloğlu Ö., Sarı U., Turan T., Şendoğan F., Sürmeli E., Atış R.G., et al.,”Radikal sistektomi ve üriner diversiyon ameliyatı sonrası yaşam kalitesi değerlendirmesi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 7-9 Ekim 2016, ss.42-42
 64. Çulpan M., Yildirim A., Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Atış R.G., et al.,”The effect of body mass index on serum total testosterone concentrationsin prostate cancer patients receiving luteinizing hormone-releasing hormone agonist therapy.”, 8th European Multidiscilinary Meeting on Urological Cancer (EMUC), Milan, ITALYA, 24-27 Kasım 2016, pp.22-23
 65. Danacıoğlu Y.O., Yildirim A., Turan T., Ulus İ., Atış R.G., Çaşkurlu T., “Radikal prostatektomi sonrası geç dönem gelişen üretra darlığı ve sistoüretroskopide saptanan taşlaşmış mesane boynu anastamoz süturu: olgu sunumu”, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, ss.11-12
 66. Uçar T., Şendoğan F., Kazan Ö., Turan T., Çaşkurlu T., Yildirim A., “BEP kemoterapisi ile tedavi edilen yüksek volüm metastatik testis kanserli hasta: Olgu sunumu”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.114-114
 67. Efiloğlu Ö., Özkanli S.Ş., Turan T., Engin Zerk P., Çulpan M., Çaşkurlu T., et al.,”Mesanenin değişici hücreli karsinomunda T1 alt-tiplemesinin prognostik rolü”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi , KUZEY KIBRIS T.C., TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2016, ss.x-x
 68. Danacıoğlu Y.O., Yildirim A., Turan T., İnan İ., Atış R.G., Çaşkurlu T., “Prostat kanseri tanısında tekrarlayan transrektal biyopsi sonrası prostat Magnetik Resonance Görüntülemenin tanı koymadaki katkısı: olgu sunumu”, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, ss.21-22
 69. Çulpan M., Yildirim A., Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Atış R.G., et al.,”İleri evre prostat kanserinde androjen baskılama tedavisi için leuprolid ve goserelin’in karşılaştırılması”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.97-97
 70. Çulpan M., Yildirim A., Turan T., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., Atış R.G., et al.,”Definitif tedavinin lüteinizan hormon-salgılatıcı hormon agonist tedavisi etkinliğindeki önemi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, ss.96-96
 71. Turan T., Boylu U., Yildirim A., Yıldırım Ü., Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., et al., “Renal kitle nedeniyle robotik, laparoskopik ve açık parsiyel nefrekytomi yapılan hastaların karşılaştırılması”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.51-51
 72. Ulus İ., Erol B., Çulpan M., Özkanli S.Ş., Hanci V., Yildirim A., et al., “Sıfır-iskemi parsiyel nefrektomi modelinde 3 farklı hemostatik ajanın etkinlik ve güvenirlik açısından karşılaştırılması”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.53-53
 73. Efiloğlu Ö., Turan T., Ulus İ., Çulpan M., Atış R. , Erol B., et al., “Kasa-invaze olmayan mesane kanserli hastalarda idrar ve serum TGF-B1, MMP-9, NGF düzeyleri ve MMP9/TIMP2 oranı biyobelirteç olarak kullanılabilir mi?”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.54-54
 74. Ulus İ., Senol S., Yildirim A., Efiloğlu Ö., Atış R. , Erol B., et al., “Ürotelyal mesane kanserinde p16, p21, p53,ki67, ARID1A ve PTEN immün ekspresyonun klinik önemi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.57-57
 75. Günaydın B., Şendoğan F., Atış R. , Karaman M.İ., Çaşkurlu T., Silay M.S., “Holmium YAG lazer’in modern çocuk ürolojisinde kullanımı”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.67-67
 76. Günaydın B., Çulpan M., Karaman M.İ., Çaşkurlu T., Silay M.S., “Çocuklarda laparoskopik ekstravezikal üreteroneosistostomi:Top-down teknik”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.62-62
 77. Turan T., Efiloğlu Ö., Karaman M.İ., Çaşkurlu T., Silay M.S., “Çocuklarda hangi üreteroneosistostomi yöntemini seçmeliyim: İntravezikal (Cohen) ve ekstravezikal(Lich-Gregoir) üreteroneosistostomi sonuçlarının karşılaştırılması”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.64-64
 78. Efiloğlu Ö., Turan T., Ulus İ., Çulpan M., Atış R. , Günaydın B., et al., “Kasainvaze olmayan mesane kanserli hastalarda idrar ve serum TGF-B1, MMP-9, TIMP-2, NGF düzeyleri ve serum Nötrofil/lenfosit oranının nüks üzerine etkisi”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.71-71
 79. Turan T., Efiloğlu Ö., Karaman M.İ., Çaşkurlu T., Silay M.S., “Çocuklarda hasta yaşının laparoskopik pyeloplasti başarısına etkisi var mıdır?”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.68-68
 80. Turan T., Atış R. , Yildirim A., Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., Şendoğan F., et al., “Üst üreter taşlarının tedavisinde kısa aralıklı ESWL tedavisinin etkinlik ve güvenirliği”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.73-73
 81. Turan T., Yildirim A., Uçar T., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Ulus İ., et al., “Yüksek riskli prostat kanserinde radikal prostatektomi sonuçlarımız”, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.72-73
 82. Turan T., Yildirim A., Şendoğan F., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Ulus İ., et al., “Radikal prostatekyomi yapılan hastalarda vücut kitle indeksinin histopatolojik bulgular üzerine etkisi.”, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.76-76
 83. Turan T., Yildirim A., Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Ulus İ., et al., “Transrektal prostat biyopsisinde saptanan tümör yüzdesinin radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nükse etkisi.”, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 28 Nisan – 1 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.77-77
 84. Turan T., Özkanli S.Ş., Efiloğlu Ö., Engin Zerk P., Çulpan M., Çaşkurlu T., et al.,”T1 alt grup micro-invaziv (T1m) ve extensive-invaziv (T1e) mesane kanserinin rekürrens ve progresyonunu öngörebilir mi?”, 25. Ulusal Üroloji Kongresi , KUZEY KIBRIS T.C., TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2016, ss.x-x
 85. Şendoğan F., Yıldırım A., Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Atis G., et al., “Radikal Prostatektomi sonrası tekrarlayan mesane boynu darlığı ve sistoüretroskopide saptanan hemolok klips:Olgu sunumu”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.81-81
 86. Çulpan M., Erol B., Yildirim A., Zenginkinet T., Uçar T., Ulus İ., et al.,”Küçük testis tümörlerinin tedavisinde testis koruyucu cerrahinin yeri”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.136-137
 87. Yıldırım A., Senol S., Atış R. , Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., et al., “Mesane ürotelyal karsinomunun rekürrens ve progresyonun öngörülmesinde p53 ekspresyonunun önemi.”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.87-87
 88. Yıldırım A., Senol S., Atış R. , Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., et al., “ARID-1A nın transisyonel hücreli mesane kanserinde prognozu belirlemedeki rolü “, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.87-87
 89. Yıldırım A., Senol S., Atış R. , Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., et al., “Mesanenin transisyonel hücreli karsinomunda Ki-67 ekspresyonunun tümör rekürrensi ve progresyonunu belirlemedeki rolü”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.87-87
 90. Arıkan Ö., Yıldırım A., Çanakcı C., Atış R. , Gürbüz C., Erol B., et al., “The Impact Of Serum And Urinary Her2/Neu Protein In Patients With Primary Non-Muscle Invasive Bladder Cancer”, AUA-Eurasian Urology Platform Joint Meeting, New Orlians, ABD, 16-16 Mayıs 2015, vol.10, no.1, pp.3-3
 91. Erol B., Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Yeni Bir Yaklaşım: Peyronie Cerrahisinde Dcr Burr Yardımlı Plak Insizyonu”, 11. Androloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, ss.15-15
 92. Erol B., Çulpan M., Efiloğlu Ö., Yıldırım A., Atış R. , Çaşkurlu T., “İskemik Priapismde T-Shunt Ve Tunel Açma:Video Olgu Sunumu”, 11. Androloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, ss.17-17
 93. Efiloğlu Ö., Ulus İ., Atıs G., Yıldırım A., Gurbuz C., Çaşkurlu T., “Kadın Hastalarda Laparoskopik Radikal Sistektomi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.xx-xx
 94. Efiloğlu Ö., Ulus İ., Atış R. , Yıldırım A., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Kadın Hastada Laparoskopik Radikal Sistektomi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.28-28
 95. Gürbüz C., Yıldırım A., Başok E., Kılıç M., Atış R. , Efiloğlu Ö., et al., “Düşük Renal Nefrometri Skoru Olan Hastalarda Sıfır Iskemi Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.28-28
 96. Ulus İ., Atış R. , Çulpan M., Gürbüz C., Yıldırım A., Erol B., et al., “Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd Intrarenal Cerrahi Uygulanan Hasta Verilerinin Retrospektif Analizi”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.74-74
 97. Çulpan M., Atış R. , Ulus İ., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Gürbüz C., et al., “Laparoskopi Yardımlı Perkütan Nefrolitotomi”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.74-74
 98. Danacıoğlu Y., Çulpan M., Efiloğlu Ö., Erol B., Çaşkurlu T., “Ketakonazol Ile Tedavi Edilebilen Tekrarlayan Priapism:Olgu Sunumu”, 11. Androloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, ss.16-16
 99. Danacıoğlu Y., Gürbüz C., Acar M., Efiloğlu Ö., Ulus İ., Atış R. , Yıldırım A., Çaşkurlu T., “Renal Tümörlerde Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Mikrodalga Ablasyonu”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.36-36
 100. Gülpınar M., Yıldırım A., Gürbüz C., Atış R. , Efiloğlu Ö., Erol B., Yiğitbaşı R., Çaşkurlu T., “Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: 35 Hastayı Içeren Ilk Sonuçlarımız”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.45-45
 101. Arıkan Ö., Yıldırım A., Çanakcı C., Atış R. , Gürbüz C., Erol B., İşman F., Özkanlı Ş., Çaşkurlu T., “Primer Kas Invazif Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum Ve Idrar Her2/Neu Protein Düzeyinin Önemi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.46-46
 102. Yıldırım A., Çulpan M., Ulus İ., Efiloğlu Ö., Atış R. , Gürbüz C., Sarı U., Erol B., Çaşkurlu T., “Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Hastalarda Obezitenin Dosetaksel Yanıtı Üzerine Etkisi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.61-61
 103. Çanakcı C., Yıldırım A., Arıkan Ö., Atış R. , Gürbüz C., Erol B., İşman F., Özkanlı Ş., Çaşkurlu T., “Primer Kas Invaziv Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum Ve Idrar Fractalkine Düzeyinin Klinik Önemi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.107-107
 104. Öngel B., Yıldırım A., Özdemir E., Çaşkurlu T., “Makroskopik Hematüri Ile Başvuran Hastalarda Ürotelyal Tcc Teşhisinde Nmp-22’Nin Klinik Önemi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.111-111
 105. Arıkan Ö., Yıldırım A., Atış R. , Tanıdır B., Gürbüz C., Erol B., Vahapoğlu H., Çaşkurlu T., “Rektal Floradaki Antibiyotik Direnci Sıklığı Ve Prostat Biyopsisi Öncesi Hedefe Yönelik Profilaksinin Sepsis Oranı Üzerine Etkisi”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.145-145
 106. Yıldırım A., Arıkan Ö., Ulus İ., Atış R. , Gürbüz C., Erol B., Özkanlı Ş., Sarı U., Çaşkurlu T., “Testiküler Kitle Sebebiyle Radikal Orşiektomi Yapılan 140 Hastanın Verilerinin Değerlendirilmesi.”, 6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29 Ocak – 1 Şubat 2015, pp.164-164
 107. Danacıoğlu Y., Çaşkurlu T., Efiloğlu Ö., Atış R. , Yıldırım A., Ulus İ., et al., “Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Onabotilinum Toksin A Komplikasyonları”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.47-47
 108. Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., Atış R. , Sarı U., Gürbüz C., Yıldırım A., et al., “20 Mm Den Küçük Böbrek Taşlarında Retrograd Intrarenal Cerrahi Ile Ektrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Karşılaştırılması: 690 Hastanın Retrospektif Analizi Karşılaştırılması”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.78-78
 109. Rassweiler J., Tokatlı Z., Çaşkurlu T., Saglam R., “Robotic Flexible Ureteroscopy, Live Surgery”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.94-94
 110. Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Laparoskopik Pyelolitotomi: Video Sunumu”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.139-139
 111. Erol B., Tuncel A., Tok A., Sarı U., Hancı V., Şendoğan F., et al., “Evaluation Of Prognostic Factors And Defination Of New Prognostic Parameter In Fournier’S Gangrene”, AUA 2015, New Orlians, ABD, 16-20 Mayıs 2015, vol.193, no.4, pp.289-289
 112. Çaşkurlu T., Arıkan Ö., Yıldırım A., Tanıdır B., Çanakcı C., Danacıoğlu Y., et al., “Prevalance Of Antibiotic Resistance In Fecal Flora Before Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy And Clinical Impact Of Targeted Antibiotic Prophylaxis”, AUA 2015, New Orlians, ABD, 16-20 Mayıs 2015, vol.193, no.4, pp.594-594
 113. Gürbüz C., Yıldırım A., Atış R. , Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Çaşkurlu T., “Transobturator Tape Uygulaması Ardından Gelişen Meş Migrasyonunda Transüretral Rezeksiyon.”, 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.119-119
 114. Çaşkurlu T., Atis G., Çulpan M., Yıldırım A., Erol B., Ulus İ., et al., “The outcomes of retrograde intrarenal surgery in treating renal cystine stones”, 33rdWorld Congress of Endourology and SWL, Londra, INGILTERE, 1-4 Ekim 2015, pp.114-114
 115. Yıldırım A., Senol S., Atış R. , Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., et al., “Mesanenin ürotelyal karsinomunda p16 ekspresyonunun klinikopatolojik ve prognostik önemi”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.87-87
 116. Yıldırım A., Senol S., Atış R. , Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çulpan M., et al., “Mesane ürotelyal karsinomunda immünohistokimyasal PTEN ekspresyonunun prognostik önemi”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.87-87
 117. Çulpan M., Atis G., Danacıoğlu Y., Yıldırım A., Erol B., Şendoğan F., et al., “20 mm den küçük böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi ile ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin karşılaştırılması”, 4th Istanbul Urolthiasis Days, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2015, pp.111-111
 118. Erol B., Amasyalı A., Özkanli S.Ş., Sarı U., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., et al., “The preventive effects of antioxidant drugs in experimental testisischemia/reperfusion injury:which one is superior, combined antioxidants or thymoquinone “, SEEM2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2015, vol.14, no.8, pp.1372-1372
 119. Atis G., Çulpan M., Yıldırım A., Erol B., Danacıoğlu Y., Şendoğan F., et al., “Comparison of shockwave lithotripsy and retrograde intrarenal surgery for the treatment of renal stones < 20 mm”, 33rdWorld Congress of Endourology and SWL, Londra, INGILTERE, 1-4 Ekim 2015, pp.98-98
 120. Erol B., Ulus İ., Efiloğlu Ö., Çaşkurlu T., “A new approach:diamond dacrocysthorhinostomy(DCR) burr assisted hard plaque incision in peyronie’s surgery”, 26th World Congress on Videourology, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, pp.50-50
 121. Ulus İ., Erol B., Yıldırım A., Zenginkinet T., Şendoğan F., Atış R. , et al., “Testisin büyük hücreli kalsifiye dertoli hücreli tümörü: Olgu sunumu”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.110-110
 122. Ulus İ., Yildirim A., Erol B., Zenginkinet T., Şendoğan F., Atış R.G., et al., “Testisin büyük hücreli kalsifiye sertoli hücreli tümörü: olgu sunumu”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.108-109
 123. Danacıoğlu Y., Çulpan M., Ulus İ., Sari U., Atış R. , Çaşkurlu T., “Hasta tarafından yerleştirilen üretral yabancı cisimlerin başarı ile çıkartılması”, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2015, ss.85-85
 124. Gürbüz C., Yıldırım A., Başok E., Atış G., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., “Off-Clamp Laparoscopic Partial Nephrectomy For Low Renal Nephrometry Scored Patients”, The 32nd Word Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, TAYVAN, 3-7 Eylül 2014, vol.28, no.1, pp.54-54
 125. Atış G., Gurbuz C., Yıldırım A., Erol B., Çulpan M., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., “Comperison Of Flexible Ureteroscope And Semirigid Ureteroscope In Treating Upper Ureteral Stones”, The 32nd Word Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, TAYVAN, 3-7 Eylül 2014, vol.28, no.1, pp.74-74
 126. Gurbuz C., Efiloğlu Ö., Atış G., Tamer G., Ozdemir N., Çaşkurlu T., “Multiport Laparoscopicadrenalectomy For Conn’S Syndrome”, The 32nd Word Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, TAYVAN, 3-7 Eylül 2014, vol.28, pp.121-121
 127. Çaşkurlu T., Atış G., Yıldırım A., Çulpan M., Ulus İ., Gurbuz C., “Comperison Of Percuteneous Nephrolithotomy And Retrograde Intrarenal Surgery In Treating Renal Stones”, The 32nd Word Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, TAYVAN, 3-7 Eylül 2014, vol.28, no.1, pp.87-87
 128. Atış R. , Gürbüz M., Gürbüz M., Yıldırım A., Çulpan M., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Ural O., Memiş Ö., Erol B., Çaşkurlu T., “Üst Üreter Taşlarının Tedavisinde Fleksibl Üreteroskop Ile Semirijit Üreteroskopun Karşılaştırılması”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.99-99
 129. Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., Ulus İ., Çulpan M., Yıldırım A., Atış R., Atış R., Erol B., Çaşkurlu T., Gürbüz M., “Ağrılı Mesane Sendromu/Interstisyel Sistitte %0.2 Kondroitin Sülfat Tedavisinin Etkinliği”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.68-68
 130. Çaşkurlu T., Atıs G., Yıldırım A., Çulpan M., Ulus İ., Ural O., Memiş Ö., Erol B., Gurbuz C., “Böbrek Taşlarının Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Ve Retrograd Intrarenal Cerrahinin Karşılaştırılması”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.99-99
 131. Tokatlı Z., Çaşkurlu T., “Robot Yardımlı Fleksibl Üreteroskopinin Etkinliği, Güvenirliği Ve Ilk Klinik Sonuçlar”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.99-99
 132. Yıldırım A., Ulus İ., Efiloğlu Ö., Atıs G., Gurbuz C., Çulpan M., Şenol S., Erol B., Danacıoğlu Y., Çaşkurlu T., “Obezite Ile Prostat Kanseri Agresifliği Arasında Ilişki”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.104-104
 133. Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Ulus İ., Çulpan M., Yıldırım A., Baysal H., Bakan A., Aksu A., Çaşkurlu T., Gürbüz C., “Donör Nefrektomi Sonrası Böbrek Rezervi”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.108-108
 134. Oguz U., Balcı M., Atıs G., Bozkurt O., Tuncel A., Halis Y., Aslan Y., Yildirim I., Senocak M., Atan A., Çaşkurlu T., Unsal A., “Retrograd Intrarenal Surgery In Patients With Isolated Anomaly Of Kidney Rotation”, SEEM Meeting, Selanik, YUNANISTAN, 1 Kasım 2013 – 3 Kasım 2014, vol.12, no.4, pp.155-155
 135. Saglam R., Rassweiler J., Çaşkurlu T., Muslumanoglu A., Sarıca K., Safak M., “Robotic Flexible Ureterorenoscopy With Roboflex Avicenna And Early Results Of Multiinstitutional Trial “, AUA Meeting, Orlando, ABD, 19-23 Nisan 2014, vol.191, no.4, pp.849-849
 136. Rassweiler J., Muslumanoglu A., Tokatli Z., Çaşkurlu T., Sarica K., Ozgok Y., Armagan A., “Robotic Flexible Ureterorenoscopy For Treatment Of Kidney Stone”, AUA Meeting, Orlando, ABD, 18-23 Nisan 2014, vol.191, no.4, pp.207-207
 137. Çaşkurlu T., Kanter M., Erboga M., Fidanol Z., Atış G., Erol B., “Deneysel Iskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Nigella Sativa’Nın Koruyucu Etkisi”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.39-39
 138. Müslümanoğlu A., Çaşkurlu T., Tokatlı Z., Sağlam R., Armağan A., Sarıca K., Erkurt B., Traxer O., Preminger G., Rassweiler J., “Robotik Fleksibl Üreteroskopi, Yeni Bir Konsept Ve Türk Robotu Roboflex”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.98-98
 139. Arıkan Ö., Yıldırım A., Çanakcı C., Atış G., Erol B., Gürbüz C., İşman F., Özşanlı Ş., Çaşkurlu T., “Kas Invaziv Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum Ve Idrar Her2/Neu Protein Düzeyinin Önemi”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.123-123
 140. Çanakcı C., Yıldırım A., Arıkan Ö., Atıs G., Gürbüz C., Erol B., İşman F., Özşanlı Ş., Çaşkurlu T., “Primer Kas Invazif Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum Ve Idrar Fractalkine Düzeyinin Klinik Önemi”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.124-124
 141. Gurbuz C., Yıldırım A., Başok E., Kılıç M., Atış G., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y., Ulus İ., Çaşkurlu T., “Düşük R.E.N.A.L. Nefrometri Skoru Olan Hastalarda Sıfır Iskemi Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.110-110
 142. Yıldırım A., Ulus İ., Atıs G., Gurbuz C., Çulpan M., Şenol S., Erol B., Danacıoğlu Y., Çaşkurlu T., “Prostat Kanserli Hastalarda Gelişen Ikincil Kanserler”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, cilt.40, no.4, ss.114-114
 143. Gürbüz C., Danacıoğlu O., Arslan M., Efiloğlu Ö., Atış G., Yıldırım A., Çaşkurlu T., “Pain Level During Prostate Biopsies In Two Different Position:Left Lateral Decubitis Versus Dorsal Lithotomy”, The 32nd Word Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, TAYVAN, 3-7 Eylül 2014, vol.28, no.1, pp.85-85
 144. Rassweiler J., Saglam R., Traxer O., Hoenig D., Preminger G., Müslümanoğlu A., et al., “Safety and effectivity of new robot for flexible ureteroscopy”, EAU Congress 2014, Stocholm, ISVEÇ, 11-15 Nisan 2014, vol.13, no.3, pp.22-23
 145. Saglam R., Rassweiler J., Çaşkurlu T., Müslümanoğlu A., Sarica K., “Robotic flexible ureterorenoscopy with roboflex Avicenna and early results of multicentric trial”, AUA 2014, Orlonda , ABD, 16-21 Mayıs 2014, vol.191, no.4, pp.849-849
 146. Yildirim A., Ulus İ., Efiloğlu Ö., Atış R.G., Gürbüz C., Çulpan M., et al.,”Obesite ile prostat kanseri agresifliği arasındaki ilişki”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, ss.160-160
 147. Atış R.G., Gürbüz C., Yildirim A., Çulpan M., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu Y.O., et al.,”Üst ureter taşlarının tedavisinde fleksible üreteroskop ile semirijid üreteroskopun karşılaştırılması”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, ss.160-161
 148. Arikan Ö., Yildirim A., İşbilen B., Çanakçi C., Atiş R.G., Gürbüz C., et al.,”Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Serum ve İdrar HER2/neu Protein Düzeyinin Önemi.”, 23. Ulusal Üroloji Kongresi-Antalya-2014, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2014, ss.303-303
 149. Zemheri E., Yıldırım A., Özkanlı S., Atış G., Çaşkurlu T., “Primary Synovial Sarcoma Of The Kidney.”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 150. Çaşkurlu T., Yıldırım A., Başok E., Kılıç M., Özkanlı S., Çulpan M., Arıkan Ö., Erol B., “The Impact Of Body Mass Index On Surgical Outcomes Of Partial Nephrectomy”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 151. Yıldırım A., Doğan C., Pelit E., Zemheri E., Çanakcı C., Başok E., Çaşkurlu T., “The Value Of Nmp22 Test In Diagnosis And Following Of Superficial Bladder Cancer”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 152. Yıldırım A., Keskin S., Pelit E., Çanakcı C., Başok E., Atış R., Çaşkurlu T., “The Impact Of Psa Doublin Time On The Responce Of Docetaxel And Survival Of Patients With Castration Resistant Prostate Cancer”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 153. Yıldırım A., Başok E., Atış R., Zemheri E., Çanakcı C., Peltekoğlu E., Çaşkurlu T., “Histopathological Findings Of Radical Orchiectomy Of Patients With Preoperative Diagnosis Of Testicular Cancer “, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 154. Zemheri E., Yıldırım A., Özkanlı S., Çaşkurlu T., “Cystic Adrenal Lymphangioma: A Case Report”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 155. Arıkan Ö., Atış G., Gürbüz C., Yıldırım A., Erol B., Çaşkurlu T., “Renal Pelvis Yerleşimli Böbrek Taşlarında Retrograd Intrarenal Cerrahi Ile Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.27
 156. Çaşkurlu T., Atış G., Arıkan Ö., Ulus İ., Yıldırım A., Gurbuz C., “Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd Intrarenal Cerrahi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.72
 157. Atış G., Arıkan Ö., Ulus İ., Gürbüz C., Yıldırım A., Çaşkurlu T., “Pediatrik Yaş Grubunda Retrograd Intrarenal Cerrahi Yöntemiyle Böbrek Taşlarının Tedavisi”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.113
 158. Danacıoğlu Y., Efiloğlu Ö., Acar M., Çaşkurlu T., Gurbuz C., “Renal Tümörlerde Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Mikrodalga Ablasyon;Erken Dönem Deneyimlerimiz”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.105
 159. Gürbüz C., Efiloğlu Ö., Yüğütbaşı R., Odabaş A., Danacıoğlu Y., Çaşkurlu T., “Laparoskopik Donör Nefrektomi Deneyimlerimiz”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.15
 160. Efiloğlu Ö., Gurbuz C., Arıkan Ö., Danacıoğlu Y., Atış R., Çaşkurlu T., “Mikrp-Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.37
 161. Atış G., Arıkan Ö., Gürbüz C., Yıldırım A., Erol B., Çanakcı C., Pelit S., Çaşkurlu T., “Erişkin Hastalarda Üreter Taşlarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Kalınlıktaki Semirigid Üreteroskopların Karşılaştırılması”, 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 11-14 Nisan 2013, no.55
 162. Çaşkurlu T., Yıldırım A., Başok E., Kılıç M., Zemheri E., Çanakcı C., Özkanlı S., Atış R., “Comparison Of Open And Laparoscopic Partial Nephrectomy Procedures For Small Renal Mass.”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013, pp.68-69
 163. Atış G., Arıkan Ö., Gürbüz C., Yıldırım A., Erol B., Pelit S., Ulus İ., Çaşkurlu T., “Comperison Of Different Ureteroscope Sizes In Treathing Ureteral Calculi In Adult Patients.”, 2nd meeting of the EAU section of urolithiasis(EULIS), DANIMARKA, 5-7 September 2013, vol.12, no.3
 164. Arıkan Ö., Yıldırım A., Atış G., Çanakcı C., Ulus İ., Gurbuz C., Çaşkurlu T., “Testiküler Kitle Sebebiyle Radikal Orşiektomi Yapılan 109 Hastanın Verilerinin Değerlendirilmesi.”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.11
 165. Hatipoğlu N., Tepeler A., Buldu İ., Atış G., Bodakcı M., Sancaktutar A., Sılay M., Dağgülli M., İstanbulluoğlu M., Gürbüz C., Armağan A., Çaşkurlu T., “Türkiye’De Böbrek Taşı Tedavisinde Mikroperkütan Nefrolitotomi”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.27
 166. Gülpınar M., Keskin S., Yıldırım A., Çanakcı C., Atış G., Çaşkurlu T., “Ateşlisilah Yaralanmasına Sekonder Gelişen Üretral Strüktür: Olgu Sunumu”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.57
 167. Erkurt B., Çaşkurlu T., Atış G., Gurbuz C., Pelit S., Arıkan Ö., Altay B., “Treatment Of Renal Stones With Flexible Ureteroscopy In Preschool Age Children”, 31st World Congress of Endourology, ABD, 22-26 Ekim 2013, vol.27, no.1
 168. Gürbüz C., Atış G., Arıkan Ö., Efiloğlu Ö., Danacıoğlu O., Çaşkurlu T., “Is It Possible To Reduce The Cost Of Flexible Ureteroscopic Lithotripsy”, 31st World Congress of Endourology, ABD, 22-26 Ekim 2013, vol.27, no.1
 169. Çaşkurlu T., Gülpınar M., Yalman H., Yıldırım A., Gürbüz C., Bayraktar B., Atış G., Özdemir İ., Erol B., Çanakcı C., Yüğütbaşı R., “Adrenal Kitlelere Yaklaşım: Medeniyet Üniversitesi Deneyimi”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.19
 170. Arş E., Yıldırım A., Yüksel A., Çanakcı C., Pelit E., Atış G., Çaşkurlu T., “Renal Kolik Nedeni Ile Acil Servise Başvuran Hastalarda Intravenöz Tramadol Ve Parasetamolun Karşılaştırılması”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.38
 171. Gülpınar M., Yıldırım A., Güçlüer B., Atış G., Çanakcı C., Çaşkurlu T., “Primer Adrenal Leyomiyosarkom: Olgu Sunumu”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.78
 172. Kılıç M., Çaşkurlu T., Yıldırım A., Gurbuz C., Başok E., Arıkan Ö., Atış G., “Küçük Böbrek Kitlelerinde Parsiyel Nefrektomi: Medeniyet Üniversitesi Deneyimi”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.197
 173. Yıldırım A., Keskin S., Çanakcı C., Arıkan Ö., Çulpan M., Peltekoğlu E., Atış G., Gurbuz C., Erol B., Çaşkurlu T., “Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Yaşlı Türk Erkeklerinde Dosetaksel Tabanlı Sistemik Kemoterapi: Tek Merkezli Gözlemsel Çalışma.”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.229
 174. Yıldırım A., Keskin S., Çanakcı C., Arıkan Ö., Efiloğlu Ö., Atış G., Gurbuz C., Erol B., Çaşkurlu T., “Metastatik Kastrasyon Rezistan Prostat Kanserli Hastalarda Vücut Kitle Indeksinin Desetaksel Yanıtı Üzerine Etkisi.”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.230
 175. Efiloğlu Ö., Arıkan Ö., Atış G., Yıldırım A., Gurbuz C., Çaşkurlu T., “Kadın Hastada Laparoskopik Radikal Sistektomi “, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2013 , cilt.1, no.46
 176. Danacıoğlu Y., Aslan M., Efiloğlu Ö., Arıkan Ö., Çaşkurlu T., Gurbuz C., “A Comparative Study On The Perceived Level Of Pain During Prostate Biopsies In Lateral Decubitis And Lithotomy”, SEEM Meeting, Selanik, YUNANISTAN, 1-3 Kasım 2013, vol.12, no.4, pp.1297-1297
 177. Çulpan M., Yıldırım A., Başok E., Çanakcı C., Peltekoğlu E., Erol B., Gurbuz C., Çaşkurlu T., “The Impact Of Body-Mass Index On The Responce To Docetaxel Treatment In Patients With Methastatic Castration Resistant Prostate Cancer”, SEEM Meeting, Selanik, YUNANISTAN, 1-3 Kasım 2013, pp.26-26
 178. Çulpan M., Yıldırım A., Erol B., Çanakcı C., Gurbuz C., Peltekoğlu E., Başok E., Atış G., Arıkan Ö., Çaşkurlu T., “Docetaxel-Based Systemic Chemotherapy In Elderly Turkish Men With Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer. An Observational Study In A Single Institution”, SEEM Meeting, Selanik, YUNANISTAN, 1-3 Kasım 2013, pp.213-213
 179. Pelit E.S., Başok E., İşbilen B., Yildirim A., Pelit F.Ç., Çaşkurlu T., “Aşırı aktif mesane hastalarında idrar Nerve Growth Faktör (NGF) düzeyi ve semptomlarla ilişkisi”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim – 3 Kasım 2013, ss.58-59
 180. Yildirim A., Keskin S.K., Çanakçı C., Arıkan Ö., Ulus İ., Atış R.G., et al.,”Hormona dirençli metastatik prostat kanseri tedavisinde dosetaksel kemoterapisinin etkinliği ve toksisitesi: tek merkezin 8 senelik deneyimi”, 20. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2013, ss.56-57
 181. Efiloğlu Ö., Arıkan Ö., Atış R.G., Yildirim A., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Kadın hastada laparoskopik radikal sistektomi”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim – 3 Kasım 2013, ss.125-126
 182. Çaşkurlu T., Yildirim A., Başok E., Kılıç M., Zemheri E., Arıkan Ö., et al.,”Zero ischemia laparoscopic partial nephrectomy for renal tumours: initial experience of Istanbul Medeniyet University”, 5th Uro-oncology Winter Congress, Üsküp, MAKEDONYA, 30 Ocak – 3 Şubat 2013, pp.69-69
 183. Yildirim A., Keskin S.K., Çanakçı C., Arıkan Ö., Çulpan M., Peltekoğlu E., et al.,”Metastatik kastrasyon-dirençli prostat kanserli yaşlı Türk erkeklerde dosetaksel-tabanlı sistemik kemoterapi: Tek merkezli gözlemsel çalışma”, Büyük Üroloji Buluşması-1, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim – 3 Kasım 2013, ss.123-124
 184. Çaşkurlu T., Yıldırım A., Başok E., Kılıç M., Zemheri E., Arıkan Ö., Çulpan M., Atış R., “Zero Ischemia Partial Nephrectomy For Renal Tumors: Initial Experience Of Istanbul Medeniyet University”, 5th Eurasian Urooncology Winter Congress, MAKEDONYA, January 30 – February 2 2013
 185. Atış G., Gürbüz C., Arısan Ö., Kılıç M., Pelit E., Çaşkurlu T., “Retrograd Intrarenal Surgery For Treatment Of Renal Stones In Patients With Solitary Kidney”, 30th World Congress of Endourology and SWL(WCE2012), TÜRKIYE, 4-8 September 2012, vol.26, no.1
 186. Atıs G., Gürbüz C., Canat L., Arıkan Ö., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Is flexible ureteroscopy effective for renal stones in overweight and obese patients”, 27th European Urology Congress, Paris, FRANSA, 7-10 Eylül 2012, vol.11, no.1, pp.98-98
 187. İlhan E., Atış R.G., Gürbüz C., Şenol S., Yildirim A., Kılıç M., et al.,”Yüzeyel mesane kanserli hastalarda Hyalorunidaz-1(HYAL) ekspresyonunun rekürrens ve progresyon oranları üzerine etkisi”, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-6 Mayıs 2012, ss.89-90
 188. Atış G., Reşorlu B., Gürbüz C., Arıkan Ö., Özyuvalı E., Ünsal A., Çaşkurlu T., “Retrograd Intrarenal Surgery In Patients With Horseshoe Kidneys”, 30th World Congress of Endourology and SWL(WCE2012), TÜRKIYE, 4-8 September 2012, vol.26, no.1
 189. Yildirim A., Başok E., Zemheri E., Pelit E.S., Çanakçı C., Atış R.G., et al.,”Testis kanserinde tedavi: tek merkezin 10-yıllık deneyimi”, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-6 Mayıs 2012, ss.111-112
 190. Sılay M., Tepeler A., Atış G., Pişkin M., Sancaktutar A., Gürbüz C., Penbegül N., Öztürk A., Çaşkurlu T., “Initial Reports Of”Microperc” In The Treatment Of Paediatric Kidney Stones”, 30th World Congress of Endourology and SWL(WCE2012), TÜRKIYE, 4-8 September 2012, vol.26, no.1
 191. Atış G., Koyuncu H., Gürbüz C., Yencilek F., Arıkan Ö., Çaşkurlu T., “Bilateral Single-Session Retrograde Intrarenal Surgery For The Treatment Of Bilateral Renal Stones”, 30th World Congress of Endourology and SWL(WCE2012), TÜRKIYE, 4-8 September 2012, vol.26, no.1, pp.387-392
 192. Keskin S.K., Yildirim A., Pelit E.S., Çanakçı C., Başok E., Çaşkurlu T., “Metastatik prostat kanserinde kemoterapi öncesi PSA ikileme zamanının Dosetaksel tedavisi yanıtına ve sağkalıma etkisi”, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-6 Mayıs 2012, ss.112-113
 193. Canat L., Gürbüz C., İlhan E., Güner B., Çaşkurlu T., “Bilateral Sinir Koruyucu Radikal Prostatektomi Sonrası Tadalafilin Erektil Fonksiyonlar Üzerine Etkisi”, 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 2-6 Şubat 2011
 194. Arıkan Ö., Gürbüz C., Atış G., C L., Çaşkurlu T., “The Success Rate Of Retrograde Intrarenal Surgery(Rirs) In The Treatment Of Single Or Multipl, Extracorporeal Shock Wave (Esw) Failured Stones”, 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis(EULIS), INGILTERE, 7-10 Eylül 2011, vol.10, no.7
 195. Canat L., Gürbüz C., Atış G., Güner B., İlhan E., Çaşkurlu T., “Serum Testosteron/ Prostat Spesifik Antijen (Psa) Oranı Prostat Kanserini Öngörür Mü?”, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 196. Arıkan Ö., Gürbüz C., Güner B., Atış G., Canat L., Çaşkurlu T., “Ekstracorporeal Şok Dalga Başarısız, Intrarenal Tek Veya Çoklu Taşlarda Retrograd Intrarenal Cerrahi (Rirc) Başarısı.”, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 197. Güner B., Gürbüz C., Güngör H., Ural O., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Perkutan Nefrolitotomi Sonrası Taşsızlık Oranlarının Değerlendirilmesinde Kontrastsız Spiral Ince Kesit Tomografinin Yeri “, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 198. Güner B., Gürbüz C., Canat L., Memiş Ö., Çökelezoğlu S., Çaşkurlu T., “Ürodinamik Incelemelerde Antibiyotik Profilaksisinin Bakteriüriyi Önlemede Etkinliği.”, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 199. İlhan E., Atış G., Canat L., Güner B., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Organik Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Tanısı Konulan Hastalarda Risk Faktörlerinin Analizi. “, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 200. Arıkan Ö., Gürbüz C., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Dev Üreter Taşlarında Üreteroskopi Deneyimlerimiz”, 9. Endoüroloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Ekim 2011
 201. Çaşkurlu T., Atış G., Gürbüz C., Arıkan Ö., Canat L., Memiş Ö., “Renal Pelvis Taşlarının Farklı Üreteroskopik Tekniklerle Tedavisi.”, 9. Endoüroloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Ekim 2011
 202. Arıkan Ö., Gürbüz C., Atış G., Güner B., İlhan E., Çaşkurlu T., “Feokromasitoma Olgularında Laparoskopik Adrenalektomi.”, 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 2-6 Şubat 2011
 203. Güner B., Özşanlı Ş., Yıldırım A., Gürbüz C., Arıkan Ö., Çaşkurlu T., “Radikal Prostatektomi Spesmenlerinde Hyaluronidase-1 Expresyonunun Biyokimyasal Relapsla Ilişkisi. “, 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 2-6 Şubat 2011
 204. Canat L., Gürbüz C., Güner B., Atış G., Çaşkurlu T., “Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Prostat Iğne Biyopsilerinde Lokal Anestezi Türünün Vizüel Ağrı Skoruna Etkisi. “, 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 2-6 Şubat 2011
 205. Canat L., Gürbüz C., İlhan E., Kiremit M., Çaşkurlu T., “Transrektal Prostat Biyopsilerinde Disposıbl Iğne Kullanmak Enfeksiyöz Komplikasyonları Azaltır Mı?”, 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 2-6 Şubat 2011
 206. Atış G., Gürbüz C., Canat L., Arıkan Ö., Kılıç M., Çaşkurlu T., “Management Of Renal Pelvic Stones With Different Ureteroscopic Tecniques.”, 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis(EULIS), INGILTERE, 7-10 Eylül 2011, vol.10, no.7
 207. Atış G., Dalkılıç A., Altuntaş Y., Atış A., Ofluoğlu Y., Çil E., Çaşkurlu T., “Is Hyperthyroidism A Risk Factor For Female Sexual Dysfunction? “, 26. European Association of Urology(EAU) Annual Congress, AVUSTURYA, 18-22 Mart 2011, vol.10, no.2
 208. Güner B., Gürbüz C., Canat L., Ural O., Memiş Ö., Çaşkurlu T., “Kadın Üriner Inkontinansında Transvaginal Tape (Tvt) Ve Transobturator Tape (Tot) Uygulamalarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ve Başarıyı Etkileyen Faktörler”, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 209. Atış G., Gurbuz C., Arıkan Ö., Kılıç M., Güngör S., Çaşkurlu T., “Impact Of Stone Location On Success Rates Of Ureteroscopic Pneumolithotripsy.”, 28th World Congress of Endourology and SWL(WCE2010), ABD, 1-4 September 2010, vol.24, no.1
 210. Atış G., Gürbüz C., İlhan E., Canat L., Çaşkurlu T., “Impact Of Body Mass Index On Success Rates Of Ureteroscopic Pneumolithotripsy.”, 28th World Congress of Endourology and SWL(WCE2010), ABD, 1-4 Eylül 2010, vol.24, no.11
 211. Gürbüz C., Güngör H., Güner B., Çaşkurlu T., “Bladder Neck Contractures Related To The Use Of Hem-O-Lok Clips In Laparoskopik Radical Prostatectomy. “, 27th World Congress of Endourology and SWL(WCE2009), ALMANYA, 6-10 Ekim 2009, vol.23, no.1
 212. Canat H., Gürbüz C., Güner B., Güngör H., Çaşkurlu T., “Reducing The Infectious Complication After Transrectal Prostate Needle Biopsy With Using Disposible Needle Guide, Is It Possible? “, 9th International Prostate Forum, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2009, vol.1, no.6
 213. Atış R., Altuntaş Y., D A., Aydın T., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Sexual Dysfunction In Women With Hypothyroidism And Subclinic Hypothyroidism”, 24. European Association of Urology(EAU) Annual Congress, ISVEÇ, 17-21 Mart 2009, vol.8, no.4
 214. Gürbüz C., Okur H., Demir S., Ordu S., Canat L., Canat L., Çaşkurlu T., “Saf Obstrüktif Sleep Apne Sendromu(Osas) Erektil Disfonksiyon Nedeni Değildir. “, 8. Ulusal Androloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 20-23 Mayıs 2009
 215. Gürbüz C., Güngör H., Güner B., Arıkan Ö., Çaşkurlu T., “Tape Resection Following Transobturatuar Tape(Tot) Operation For Stress Urinary Incontinans.”, 27th World Congress of Endourology and SWL(WCE2009), ALMANYA, 6-10 Ekim 2009, vol.23
 216. Gurbuz C., Canat L., Demir S., Çaşkurlu T., “Prematür Ejekülasyon Birinci Basamak Medikal Tedavisinde Citalopram Etkinliği. “, 8. Ulusal Androloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 20-23 Mayıs 2009
 217. Gözüküçük R., Çakıroğlu B., Takkaç H., Çaşkurlu T., “Üretral Akıntı Şikayeti Ile Başvuran Hastalarda Etkenler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları.”, 24. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, cilt.3, no.1
 218. Gürbüz C., Güner B., Ural O., Canat L., Çaşkurlu T., “İmpakte Üreter Alt Uç Taşlarında Orifisin Bipolar Enerji Kaynağıyla Kesilmesinin Güvenirliği,”, 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üroteknoloji Derneği(ESUT) toplantısı, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2009
 219. Canat L., Gürbüz C., Güner B., Çaşkurlu T., “Transüretral Usg Eşliğinde Prostat Biyopsisi Sırasındaki Lokal Anestezi Türünün Visual Ağrı Skoruna Etkisi.”, 8. Ulusal Androloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 20-23 Mayıs 2009
 220. Polat H., Yildirim A., Gürbüz C., Güngör S., Çaşkurlu T., “Üriner sistem taş hastalığının etyolojisinde alfa-2 Heremans Schmid glikoproteninin (Fetuin-A) yeri”, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-6 Kasım 2008, ss.324-325
 221. Çaşkurlu T., “Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularında Erektil Disfonksiyonun Değerlendirilmesi.”, 1.Uyku Bozuklukları Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-25 Mayıs 2008
 222. Zemheri E., Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Tunika Vaginaliste Mezotelyoma, Olgu Sunumu. “, 18. Ulusal Patoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 2008
 223. Güngör H., Atış G., Gürbüz C., Kılıç M., Memiş Ö., Çaşkurlu T., “T1 Evre Mesane Tümörlerinin Tedavisinde Re-Tur’Un Önemi.”, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Ekim-3 Kasım 2011
 224. Gürbüz C., Güner B., Ural O., Çaşkurlu T., “Direct Renal Pelvis Stone Access Under Fluoroscopic Control For Percutaneous Nephrolithotomy”, 25th World Congress of Endourology and SWL(WCE2009), MEKSIKA, 30 Ekim-3.Kasım 2007 , vol.21
 225. Arısan S., Büyüktuncer E., Kiremit M., Çaşkurlu T., Palavan U. , Ergenekon E., “Mnsod And Il10 Polymorphysism In Chronic Pelvic Pain Patients.”, 21. European Association of Urology(EAU) Annual Congress, FRANSA, 5-8 Nisan 2006, vol.5, no.2
 226. Tuğcu V., Özbek E., Aras B., Arısan S., Çaşkurlu T., Taşçı A., “Manganase Superoxide Dismutase(Mn-Sod) Gene Polimorphism In Urolithiasis.”, 24th World Congress of Endourology and SWL(WCE2006), ABD, 17-20 Ağustos 2006, vol.20
 227. Büyüktuncer E., Arısan S., Kiremit M., Tigli H., P U., Çaşkurlu T., E E., “Mn-Sod Polymorphism In Chronic Pelvic Pain Syndrome Patients.”, American Urological Association Annual Congress(AUA2005), ABD, 21-26 Mayıs 2005, vol.169
 228. Ozagari A., Kabukcuoglu F., Sakız D., Çaşkurlu T., Kiremit M., Gumus E., “C-Kit Expression In Renal Epithelial Tumors, “, 20th European Congress of Pathology, FRANSA, 3-8 Eylül 2005, vol.447, no.862
 229. Büyüktuncer E., Palavan U., Arısan S., Çaşkurlu T., Özdilli K., “Odc And Myc Gene Relations With Apoptotic Profile Superficial Bladder Cancer “, Beatson International Cancer Conferance, INGILTERE, 20-23 June 2004, vol.1, no.44
 230. Akbulut O., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Bph Gelişiminde Bir Risk Faktörü: Hiperinsülinizm”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 231. Özbek K., Çaşkurlu T., “Üriner Sistem Taş Hastalarında Risk Analizi Ve Metabolik Değerlendirme”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 232. Arısan S., Büyüktuncer E., Palavan-Ünsal N., Çaşkurlu T., “Mesanenein Transisyonel Hücreli Tümörlerinde Enhancer Of Homolog2(Ezh2) Gen Ekspresyonu,”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 233. Çaşkurlu T., “Değişici Hücreli Mesane Kanerlerinde C-Myc Ekspresyonlarının Bcg Rezistansı Ile Ilişkisi, “, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 234. Çaşkurlu T., “Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Takibinde Bir Strateji Değişikliği”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 235. Çaşkurlu T., “Trus Klavuzluğunda Prostat Biopsisinin Periferik Kanda Psa-Mrna Taşıyan Hücrelerin Saptanmasında Etkisi”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 236. Arısan S., Büyüktuncer D., Kiremit M., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu (Kpas) Hastalarda Mn-Sod Polimorfizmi.”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 237. Çaşkurlu T., “Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Hastalarda Serum Ve Ejekülat Glutatyon Peroksidaz Ve Süperoksit Dismutaz Seviyelerinin Nih Sınıflaması Ile Ilişkisi, “, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 238. Arısan S., Büyüktuncer E., Palavan U., Çaşkurlu T., “Her2/Neu Gen Amplifikasyonu Ve Protein Ekspresyonunun Transisyonel Hücreli Mesane Tümörlerinde Gösterilmesi”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 239. Arısan S., Kiremit M., Büyüktuncer E., Çaşkurlu T., “Tip-Iii Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromlu Hastalarda Seksüel Fonksiyon Bozukluğu Değerlendirmesi”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 240. Çaşkurlu T., “Prostat Adenokanserli Hastalarda Tümör Nekrozis Faktör Alfa-2(Tnf Alfa-2) Gen Polimorfizmi”, 18.Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-7 Ekim 2004
 241. Çaşkurlu T., “Xantogranülomatöz Pyelonefrit: Bilgisayarlı Tomografi Ve Patolojik Bulguların Korelasyonu. “, 2. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Mart 2003
 242. Büyüktuncer D., Arısan S., Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Mesane Kanserlerinde Erken Moleküler Tanı Yöntemleri. “, 15. Ulusal Kanser Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-27 Nisan 2003
 243. Çaşkurlu T., “Fournier Gangreni: 26 Hastalık Deneyimimiz. 2. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu. “, 2. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 22-25 Mart 2003
 244. Çaşkurlu T., “Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyonun Tedavisinde Sildenafil’In Etkinliği.”, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-15 Haziran 2002
 245. Çaşkurlu T., “Kronik Konstipasyonun Psa Üzerine Etkisi.”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 5-10 Ekim 2002
 246. Çaşkurlu T., “Bir Eğitim Hastanesinde Bile Tur-P Altın Standart Mı?”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 5-10 Ekim 2002
 247. Çaşkurlu T., “Mesane Değişici Epitel Hücreli Kanserinde E-Cadherin Ve P53 Ekspresyonlarının Prognoz Ile Ilişkisi”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 5-10 Ekim 2002
 248. Çaşkurlu T., “Radikal Prostatektomi Spesmenlerinde E-Cadherin Dağılımının Prognostik Değeri”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 5-10 Ekim 2002
 249. Çaşkurlu T., “Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Intravezikal Mmc Ve Bcg Tedavilerinin Karşılaştırılması:5 Yıllık Prospektif Takip Sonuçlarımız”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 5-10 Ekim 2002
 250. Çaşkurlu T., “Prostat Ca Tanısında Transisyonel Zon Dansitesinin Değeri.”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 8-12 Ekim 2000
 251. Bayraktar Z., Çaşkurlu T., Dinçel Ç., Gürbüz Z., Taşçı A., Sevin G., “Osteogen Methabolism And Bone Mineral Density In Patients With Ileal(Hautmann) And Colonic(Indiana) Cystoplasties.”, 15th Congress EAU, BELÇIKA, 12-15 April 2000, vol.11, no.2
 252. Çaşkurlu T., “Obstrüktif Infertilitede Tur-Ed Nin Yeri”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 8-12 Ekim 2000
 253. Çaşkurlu T., “Prostatik Intraepitelyal Neoplazi: Klinik Ve Histopatolojik Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 8-12 Ekim 2000
 254. Çaşkurlu T., “Prader Orkidometresi Ile Testis Hacmi Ölçümü: Objektif Bir Yöntem Mi?”, 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 13-15 Ekim 1999
 255. Çaşkurlu T., “Total Prostat Spesifik Antijen(Psa) 4-10ng/Ml Olan Hastalarda, Total Psa Nın, Psa Dansitesinin, Free Psa Yüzdesinin And Prostat Malignite Indeksi Olarak Adlandırılan Yeni Bir Formülün Negatif Prostat Biyopsilerini Önlemede Kullanılabilirliği.”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 256. Çaşkurlu T., “İmmünolojik İnfertilite Değerlendirilmesinde Direkt Mixed Antiglobulin Reaction Test (Direkt-Mar) Ve Iga Ve Igg Sınıfı Antikorların Sadece Iga Araştırması Yeterli Mi?”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 257. Çaşkurlu T., “İnvaziv Mesane Kanserlerinde Lenfatik Metaztazın Patolojik Evre Ve Tümör Diferansiasyonu Ile İlişkisi”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 258. Çaşkurlu T., “Kontinan Üriner Poş Operasyonlarımızda Erken Mortalite Ve Reoperasyon Deneyimlerimiz”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 259. Çaşkurlu T., “İnfertil Hastalarda Serum Fsh Düzeyi Ile Testis Hacimleri Arasındaki İlişki”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 260. Çaşkurlu T., “Mesane Tümörlerinde Perivezikal Yayılımın Ve Lenfatik Metastazın Saptanmasında Bilgisayarlı Tomografinin Yeri. “, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 261. Çaşkurlu T., “Klomifen Sitrat Ile İdiopatik İnfertilitenin Nonspesifik Tedavisi”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 262. Taşçı A., Çaşkurlu T., Bayraktar Z., Sevin G., “Varikosel Tanısında Scrotal Gri Scala Usg. Renkli Doppler Usg Ve Ven Akımı Spektral Analiz Bulguları”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 1998
 263. Çaşkurlu T., “Azoospermik Hastalarda Testis Biopsisi Bulguları.”, 14. Ulusal Üroloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 1996
 264. Sevin G., Çaşkurlu T., “Kadında Ortotopik Ileal Mesane(W Mesane Ve Subseröz Tunelli Modifiye Le Duc Anostomoz Tekniği Ile). “, 14. Ulusal Üroloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 1996
 265. Sevin G., Taşçı A., Gürbüz Z., Çaşkurlu T., Fazlıoğlu A., Akbulut H., Çek M., “Serosal Tunneled Anti-Refluxive Uretero-Ileal Anastomosis”, 8th VideoUrology World Congress, BELÇIKA, 26-29 June 1996, vol.1, no.43
 266. Karaman M., Öztürk R., Başaran G., Çaşkurlu T., Ergenekon E., Mert A., “Comparison Of Single Dose Azitromycin And Seven Day Doxycycline Regimen In The Treatment Of Nongonococcal Urethritis”, 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy, TÜRKIYE, 20-25 October 1996, vol.1, pp.185-189
 267. Çaşkurlu T., “Obstrüktif Azoospermide Cerrahi Yaklaşım”, 14. Ulusal Üroloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 1996
 268. Çaşkurlu T., “Prostatizm Semptomlu Hastalarda Yaşa Özgü Psa Oranları.”, 14. Ulusal Üroloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 1996
 269. Çaşkurlu T., “Üriner Sistem Infeksiyonu Geçiren Çocuklarda Tuvalet Alışkanlıkları”, 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 1-2 Mayıs 1995
 270. Resim S., Çek M., Taşçı A., Çaşkurlu T., Fazlıoğlu A., Sevin G., “Echo Color Doppler In Diagnosis Of Varicocele”, 2nd International Congress on Andrology in Turkey , TÜRKIYE, 17-20 May 1995, vol.1, no.79
 271. Gürbüz Z., Taşçı A., Çek M., Fazlıoğlu A., Çaşkurlu T., Akbulut H., Sevin G., “An Anastomotic Histologic Study On The Striated Urethral Sphincteric Muscle”, 4th Mediterranean Congress of Urology, YUNANISTAN, 6-10 September 1995, vol.1, no.72
 272. Çaşkurlu T., Sevin G., Taşçı A., Çek M., Başaran N., Okuducu Y., Resim S., “Functional Features And Urodynamic Findings Of Our Ileal Neobladder Cases”, Continent Urinary Recontruction Second International Meeting, ALMANYA, 28-30 June 1995, vol.1, no.80
 273. Gezeroğlu H., Çaşkurlu T., Gurbuz Z., Fazlıoğlu A., Taşçı A., Çek M., Sevin G., “Cavernous Tissue Biopsy In Venous Impotance. Quantative And Qualitative Changes Of Smooth Muscle, Collagene And Elastic Fibers.”, 2nd International Congress on Andrology in Turkey , TÜRKIYE, 17-20 May 1995, vol.1, no.9
 274. Çaşkurlu T., “Prostat Kanserinde Histolojik Grade Ile Psa Ilişkisi”, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 1994
 275. Çaşkurlu T., “Varikosel Ve Antisperm Antikorlar: Direkt Immünobead Yöntemi Ile Değerlendirme.”, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 1994
 276. Çaşkurlu T., “Semptomatik Benign Prostat Hiperplazisinin Erken Medikal Tedavisinde Düşük Doz Terazosinin Etkinliği”, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 1994
 277. Çaşkurlu T., “Erkek Alt Üriner Sistem Endoprotezleri”, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 1994
 278. Çaşkurlu T., “Tethered Cord’A Bağlı Enkontinansta Endoskopik Makroplastik Enjeksiyonu Ile Tedavi.”, 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-25 Mart 1994
 279. Çaşkurlu T., “Mesane Kanserli Hastalarda Insan Papillomavirüs Infeksiyonu Sıklığının Tespiti”, 13. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 1994
 280. Çek M., Sevin G., Fazlıoğlu A., Çaşkurlu T., Akbulut H., Okuducu Y., Gezeroğlu H., “The Urolume Wall Stent Non-Surgical Treatment Of Bph In Selected Patients”, 23rd World Congress Societe Internationale D’Urologie, AVUSTRALYA, 26-29 September 1994, vol.1
 281. Fazlıoğlu A., Sevin G., Çek M., Gezeroğlu H., Taşçı A., Çaşkurlu T., Resim S., “Complication Of Cystoprostatectmy And Continent Urinary Diversion In Radiated And Non-Irradiated Patients “, 23rd World Congress Societe Internationale D’Urologie, AVUSTRALYA, 26-29 September 1994, vol.1
 282. Taşçı A., Sevin G., Çaşkurlu T., Çek M., Gurbuz G., Fazlıoğlu A., Okuducu Y., “Bladder Neck Recontruction By Anterior Bladder Wall Flap In Total Incontinance”, 3rd Mediterranean Congress of Urology, TÜRKIYE, 30 June-03 July 1993 , vol.1
 283. Taşçı A., Çaşkurlu T., Sevin G., Çek M., Fazlıoğlu A., Gurbuz G., “The Effects Of Silver Nitrate On Bladder Mucosa”, 3rd Mediterranean Congress of Urology, TÜRKIYE, 30 June-03 July 1993 , vol.1
 284. Sevin G., Taşçı A., Çaşkurlu T., Çek M., Fazlıoğlu A., Gurbuz G., “Our Experience With Modified Mainz Pouch Ii (Sigma Rectum Pouch)”, 3rd Mediterranean Congress of Urology, TÜRKIYE, 30 June-03 July 1993 , vol.1
 285. Çaşkurlu T., “Post-Travmatik Posterior Üretra Stenozlarının Transpubik Yaklaşımla Tedavisi”, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 286. Çaşkurlu T., “Üriner Ve Genital Organlardaki Infeksiyonlarda Sefuroxim Aksetil Tedavisinden Alınan Sonuçlar. “, 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi(ANKEM), ANTALYA, TÜRKİYE, 6-10 Mayıs 1991, cilt.5, no.2
 287. Çaşkurlu T., “Enüresis Noktürnada Imipramin Ve Desmopressin (Ddavp) Tedavilerinin Karşılaştırılması. Ürodinamik Yorumlama”, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 288. Çaşkurlu T., “Klinik Olarak Bph Teşhisi Konulan Hastalardaki Gizli Adenokarsinom Insidensi.”, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 289. Çaşkurlu T., “Nörolojik Yönden Normal Enüretiklerdeki Ürodinamik Anormallikler. “, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 290. Çaşkurlu T., “Bph Tedavisinde Androjen Deprivasyonunun Ürodinamik Yönden Değerlendirilmesi. “, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 291. Çaşkurlu T., “Üst Üriner Sistem Taşlı Hastalardaki Total Üriner Testosteron Ile Ürokinaz Aktivitelerinin Araştırılması”, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 292. Çaşkurlu T., “İnfravezikal Obstrüksüyonların Tedavisinde Prozasin Uygulamasının Ürodinamik Yönden Değerlendirilmesi. “, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 293. Çaşkurlu T., “Prostatektomilerde Pre Ve Postoperatif Ürodinamik Değerlendirme”, 11. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-18 Ekim 1991
 294. Çaşkurlu T., “Empotansta Papaverin Ve Phentolaminin Intrakavernöz Olarak Uygulanmasının Sonuçları”, 10. Ulusal Üroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-27 Ekim 1989
 1. Çaşkurlu T., Atiş R.G., Ed., “Ürolojide Lazer Kullanımı “, Nobel Yayın Dağıtım, İSTANBUL, 2017
 2. Ulus İ., Çaşkurlu T., “Ürogenital Travmalar”, TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Selçuk Sarıkaya, Ateş Kadıoğlu, Ed., No-bel Matbaacılık San. Tic. Ltd.Şti., İstanbul, ss.237-259, 2017
 3. Atış G., Çaşkurlu T., “Üriner diversiyon, Augmentasyon ve nörojen mesaneli hastalarda Taş hastalığına yaklaşım”, Güncel Üroloji, İlker Seçkiner ve Ömer Bayrak, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Istanbul, ss.535-538, 2017
 4. Çaşkurlu T., Erol B., “Lazer Prostatektomi ve TUR-P:Endikasyonu ve onam tartışması”, Tıp Hukuku Vaka Okumaları, Alii İhsan Taşçı, Ed., No-bel Matbaacılık San.Tc. Ltd.Şti., İstanbul, ss.317-320, 2017
 5. Turan T., Erol B., Yildirim A., Çaşkurlu T., “Intravesical Treatment Modalities in Bladder Cancer: Current and Future perspectives”, in: Bladder CANCER, M Hammad Ather, Eds., Intech, Rijeka, pp.105-110, 2016
 6. Canat L., Çaşkurlu T., “Genetik Geçişli böbrek tümörleri”, Böbrek Kanseri Güncelleme, Asıf Yıldırım, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Istanbul, ss.61-66, 2016
 7. Çaşkurlu T., Ed., “Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi”, Nobel Yayın Dağıtım, İSTANBUL, 2015
 8. Çaşkurlu T., Yıldırım A., Atış G., “Laparoskopik Ve Robotik Ürolojik Cerrahinin Esasları”, Campbell-Walsh Urology, Önder Yaman, Ed., Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.204-257-, 2014
 9. Atış G., Çaşkurlu T., “Mesane Kanserinde Epidemiyoloji Ve Etyoloji”, Üroonkoloji(Genişletilmiş2. Baskı), Dinçel Ç., Ed., Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.251-257-, 2013
 10. Yildirim A., Çaşkurlu T., “Testis tümörünün histopatolojisi”, Üroonkoloji Kitabı, Çetin Dinçel, Ed., Avrasya Üroonkoloji Derneği, İzmir, ss.717-726, 2013
 11. Gurbuz C., Çaşkurlu T., “Prostat Kanserinde Bekle Gör Ve Aktif Izlem”, Üroonkoloji(Genişletilmiş 2. baskı), Dinçel Ç., Ed., Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.85-93-, 2013
 12. Yıldırım A., Çaşkurlu T., “Testis Tümörlerinin Histopatolojisi”, Üroonkoloji(Genişletilmiş 2. baskı), Dinçel Ç., Ed., Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.717-727-, 2013
 13. Çaşkurlu T., “Laparoskopik Radikal Prostatektomide Anastomoz Teknikleri”, Laparoskopik Üroloji, Özgök,İ.Y., Ed., Gata Komutanlığı Basımevi Şubesi, Ankara, ss.345-354-, 2012
 14. Çaşkurlu T., Ed., “Gemiler İçin Tıbbi Rehber”, Nobel Tıp Kitapevi, İSTANBUL, 2012
 15. Çaşkurlu T., Güngör H.S. , “Prostatın Otonomik İnnervasyonu”, Prostatın Benign Hastalıkları, Kadıoğlu A, Aşçı R, Semerci B, Orhan İ, Çayan S, Yaman Ö, Usta MF., Ed., İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.15-19-, 2009 (Link)
 16. Gürbüz C., Çaşkurlu T., “Prostat Kanserli Hastanın Klinik Değerlendirilmesi”, Prostat Atlası, Balbay MD, Ed., Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.121-136-, 2009
 17. Çaşkurlu T., “Böbrek Taşı Hastalığında Böbrek Tubulus Hücrelerinin Rolü”, Üriner Sistem Taş Hastalığı, Müslümanoğlu AY, Esen T, Tefekli A., Ed., Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.65-76-, 2007 (Link
 18. Çaşkurlu T., “Mesane Kanserlerinde Epidemiyoloji Ve Etyoloji”, Üroonkoloji, Dinçel Ç., Ed., Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.259-272-, 2007
 19. Çaşkurlu T., Gürbüz C., “Prostat Kanserinde Aktif İzlem”, Üroonkoloji, Çetin Dinçel, Ed., Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.85-94-, 2007
 20. Koşar A., Çaşkurlu T., “Seksüel Disfonksiyonun Ekonomik Yönü”, Seksüel Tıp, Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö,Orhan İ, Çayan S., Ed., İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd.Şti. , İstanbul, ss.139-160-, 2006 (Link)
 21. Çaşkurlu T., “Pubovajinal Silingler”, Campbell Üroloji, Anafarta MK, Yaman MÖ, Ed., Güneş Kitapevi Ltd.Şti., Ankara, ss.1151-1171-, 2005
 22. Çaşkurlu T., “İşeme Bozukluğunun Patofizyolojisi Ve Sınıflaması”, Campbell Üroloji, Ankara, Ed., Güneş Kitapevi Ltd.Şti., Ankara, ss.887-899-, 2005
 23. Çaşkurlu T., Ergenekon E., “Erkekte Eksternal Genital Organların Cilt Hastalıkları”, Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Kadıoğlu A, Başar M, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman Ö, Çayan S, Usta MF, Kendirci M. , Ed., GSF Reklam ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.(Türk Androloji Derneği Yayını), İstanbul, ss.527-558-, 2004
 • “Mesane Kanserinde Tanı ve Klinikopatolojik Özellikler Açısından Fractalkine Gen Polimorfizminin Önemi”, BAP Diğer, T-BAG-2016-779, Yönetici, 2017
 • “Primer kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar TGFBeta1 MMP9 TIMP2 ve NGF un nüks ve progresyonu öngörmedeki rolü”, BAP Doktora, T-UZM-2016-760, Yönetici, 2016
 • “AGRESİF PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDE miRNA VE TREG İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI”, BAP Diğer, TSA-2015-643, Araştırmacı, 2016
 • “Sistin Taşlarının Tedavisinde Regrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları”, BAP Diğer, T-BEK-2015-753, Yönetici, 2016
 • “Testis iskemi reperfüzyon hasarını önlemede çoklu antioksidan ile thymoquinone’nun etkinliğinin karşılaştırılması”, BAP Diğer, TSA-2014-515, Araştırmacı, 2015
 • “Sıfır-iskemi parsiyel nefrektomi modelinde, 3 farklı hemostatik ajanın etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırılması”, BAP Doktora, TTU-2014-449, Araştırmacı, 2016
 • “Deneysel olarak oluşturulan renal iskemi reperfüzyon sonrası oluşan böbrek hasarına karşı Nigella Sativa’nın koruyucu etkisinin araştırılması”, BAP Diğer, TSA-2013-278, Yönetici, 2014
 • “Prostat kanserinin progresyonunda miRNA rolü”, TÜBITAK Projesi, 108S051, Araştırmacı, 2014